آموزش کشاورزی

آموزش و ترویج کشاورزی

شبکه کسب و کارهای کشاورزی

گیاهان باغی

نمایش لیست
مدیریت تغذیه گیاهی

مدیریت تغذیه گیاهی

گیاهان باغی

22

تهیه نهال استاندارد

تهیه نهال استاندارد

گیاهان باغی

28

هرس درخت مو

هرس درخت مو

گیاهان باغی

52

آشنایی با هرس تابستانه و زمستانه

آشنایی با هرس تابستانه و زمستانه

گیاهان باغی

47

سبزی کاری در آپارتمان

سبزی کاری در آپارتمان

گیاهان باغی

61

بیماری پژمردگی فوزاریومی خرما

بیماری پژمردگی فوزاریومی خرما

گیاهان باغی

61

پوسیدگی قهوه ای میوه مرکبات

پوسیدگی قهوه ای میوه مرکبات

گیاهان باغی

61

بیماری ویروسی موزاییک انجیر

بیماری ویروسی موزاییک انجیر

گیاهان باغی

64

زمان برداشت پسته

زمان برداشت پسته

گیاهان باغی

55

افزایش نرخ آبستنی دام سنگین

افزایش نرخ آبستنی دام سنگین

گیاهان باغی

66

گوشخیزک ها

گوشخیزک ها

گیاهان باغی

65

کک سیاه کلم

کک سیاه کلم

گیاهان باغی

69

سبزی صیفی

نمایش لیست
سبزی کاری در آپارتمان

سبزی کاری در آپارتمان

سبزی صیفی

61

گوشخیزک ها

گوشخیزک ها

سبزی صیفی

65

کک سیاه کلم

کک سیاه کلم

سبزی صیفی

69

کرم ساقه خوار کلم

کرم ساقه خوار کلم

سبزی صیفی

75

شته هویج

شته هویج

سبزی صیفی

87

شته كاهو يا گال كيسه اي صنوبر

شته كاهو يا گال كيسه اي صنوبر

سبزی صیفی

76

شب پره گاما

شب پره گاما

سبزی صیفی

78

شب پره کلم

شب پره کلم

سبزی صیفی

72

سیرسیرک سیاه یا سیرسیرک صحرایی

سیرسیرک سیاه یا سیرسیرک صحرایی

سبزی صیفی

93

سوسک برگ خوار صیفی

سوسک برگ خوار صیفی

سبزی صیفی

86

راب خاکستری

راب خاکستری

سبزی صیفی

105

(آفات خانوادهBrassicaceae انواع كلم،شلغم،تربچه،ترتيزك(شاهي)

(آفات خانوادهBrassicaceae انواع كلم،شلغم،تربچه،ترتيزك(شاهي)

سبزی صیفی

102

گیاهان دارویی

نمایش لیست
کاشت ، داشت و برداشت اویشن

کاشت ، داشت و برداشت اویشن

گیاهان دارویی

36

ماشین های مرکب در کشاورزی

ماشین های مرکب در کشاورزی

گیاهان دارویی

165

خاکورزی وانواع آن

خاکورزی وانواع آن

گیاهان دارویی

170

مقدار مصرف کودهای شیمیایی

مقدار مصرف کودهای شیمیایی

گیاهان دارویی

161

مهمترین کودهای شیمیایی

مهمترین کودهای شیمیایی

گیاهان دارویی

162

کودسبز

کودسبز

گیاهان دارویی

167

انواع کودکشاورزی

انواع کودکشاورزی

گیاهان دارویی

160

اصلاح خاک وکود دهی

اصلاح خاک وکود دهی

گیاهان دارویی

160

عوامل آلودگی خاک وروش های پاکسازی آن

عوامل آلودگی خاک وروش های پاکسازی آن

گیاهان دارویی

157

بسته بندی گیاهان دارویی خشک شده

بسته بندی گیاهان دارویی خشک شده

گیاهان دارویی

157

انبار کردن گیاهان دارویی

انبار کردن گیاهان دارویی

گیاهان دارویی

151

درجه بندی گیاهان دارویی

درجه بندی گیاهان دارویی

گیاهان دارویی

151

حامیان ما