باکتری-های-محرک-رشد-زعفران

باکتری های محرک رشد زعفران

ﺧﺎكﻫﺎ ﺳﺮﺷﺎر از رﯾﺰﺟﺎﻧﺪارن ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﺎﮐﺘﺮيﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ درﺻﻮرت وﺟﻮد، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ و وﯾﺘـﺎﻣﯿﻦﻫـﺎ و ﻣـﻮاد ﻣﺤـﺮك رﺷـﺪ دﯾﮕﺮ، ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﮔﯿﺎه ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده-از-ﻣﻮاد-ﻣﺤﺮك-رﺷﺪ-در-زراﻋﺖ-زﻋﻔﺮان

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك رﺷﺪ در زراﻋﺖ زﻋﻔﺮان

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗـﻨﺶ ﻫـﺎي زﻧـﺪه و ﻏﯿـﺮ زﻧـﺪه،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك رﺷﺪ ﮔﯿﺎهﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ...

محلول-پاشی-زعفران

محلول پاشی زعفران

ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎزﻫـﺎي ﺟـﻮاﻧﯽ ﮐـﻪ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎنﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل روي ﭘﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺎدر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ..

مصرف-کود-پتاسیم-در-زعفران

مصرف کود پتاسیم در زعفران

ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف در ﮔﯿﺎﻫـﺎن زراﻋـﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ زﻋﻔـﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ...

مصرف-کود-فسفر-در-زعفران

مصرف کود فسفر در زعفران

از ﮐﻮدﻫﺎي ﻣﺮﮐﺐ ﺣﺎوي ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻪﻓﺴﻔﺮ آنﻫﺎ ﺑﺎ آب آﺑﯿﺎري ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ  ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺳـﺮك اﺳـﺘﻔﺎدهﮐﺮد...

زمان-مصرف-کود-نیتروژن-در-زراعت-زعفران

زمان مصرف کود نیتروژن در زراعت زعفران

ﻧﯿﺘﺮوژن ﻋﻨﺼﺮي اﺳﺎﺳﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﮐﻤﺒﻮد آن رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ...

مصرف-کود-آلی-در-زعفران

مصرف کود آلی در زعفران

ﻣﺎده آﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺟـﺰاي ﺧـﺎك ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ اﮔﺮﭼـﻪ ﻣﻘـﺪار آنﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﺟﺰاي ﺧﺎك ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ...

توصیه-های-فنی-هرس-باردهی-پسته-بخش-دوم

توصیه های فنی هرس باردهی پسته-بخش دوم-

در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه، ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل زﯾﺎد و ﻣﺮﻏﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮر ﺑﺎ ﺷﺪت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط و ﺑﻮﯾﮋه ....

توصیه-های-فنی-هرس-باردهی-پسته

توصیه های فنی هرس باردهی پسته-بخش اول-

در ﻫﺮس ﺷﺎﺧﻪ، ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻓﺮم و ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮب و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از رﺷﺪ ﺑﯽ روﯾﻪ و ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدن ﺑﺎروري وﮐﻢ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ...

هرس-ماشینی-پسته

هرس ماشینی پسته

در اﯾﻦ روش، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺮس ﺑﺎردﻫﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ادوات ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﻫﺮس ﺳـﺮﺑﺮداري -ﺳـﺮزﻧﯽ-و ﺗﻨـﮏ ﺷﺎﺧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد...

هرس-دستی-پسته

هرس دستی پسته

در اﯾﻦ روش، ﻫﺮس درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻫﺮس و ﻧﯿﺮوي ﮐـﺎرﮔﺮ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ ﺷـﻮد...

هرس-تابستانه-و-زمستانه-پسته

هرس تابستانه و زمستانه پسته

اﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﺮس زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮگ ﻫﺎ ﺧﺰان ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﯾﺰش ﻣﯽ نمایند.....

ﻫﺮس-ﺗﻨﮏ-ﺷﺎﺧﻪ

ﻫﺮس ﺗﻨﮏ ﺷﺎﺧﻪ پسته

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎل آوري، ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﻮه دﻫﻨﺪه ﭘﺴﺘﻪ را ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ﭘﺮﺑﺎر ﺑﻪ ﺣـﺪود ﻧﺼـﻒ ﺗﺎ 2/3  ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.....

ﻫﺮس-رﯾﺸﻪ-پسته

ﻫﺮس رﯾﺸﻪ پسته

ﻫﺮس رﯾﺸﻪ درﺧﺘﺎن ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬب ازت ﺷﺪه، رﺷﺪ روﯾﺸﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻫﯿﺪرات ﻫﺎي ﮐﺮﺑﻦ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد....

ﻫﺮس-ﺳﺮﺑﺮداري-درﺧﺘﺎن-ﻣﺴﻦ-ﺟﻬﺖ-ﺟﻮان-ﺳﺎزي

ﻫﺮس ﺳﺮﺑﺮداري درﺧﺘﺎن ﻣﺴﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻮان ﺳﺎزي

درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ داراي دوره ﺑﺎردﻫﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﺳﻨﯿﻦ 50 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ...

ﻫﺮس-ﺳﺮﺑﺮداري-درﺧﺘﺎن-ﻣﺴﻦ-ﺟﻬﺖ-ﺗﻐﯿﯿﺮ-رﻗﻢ

ﻫﺮس ﺳﺮﺑﺮداري درﺧﺘﺎن ﻣﺴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻗﻢ

درﺧﺘﺎن ﻣﺴﻦ ﯾﺎ درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ داراي رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮﺑﺮداري ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ را در ﺑﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻫﺮس-ﺳﺮﺑﺮداري-درﺧﺘﺎن-ﺟﻮان-ﺟﻬﺖ-اﻧﺠﺎم-ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﻫﺮس ﺳﺮﺑﺮداري درﺧﺘﺎن ﺟﻮان ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮔﻠﺪﻫﯽ و ﺑﺎردﻫﯽ درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ و ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻦ رﻗﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ...

هرس-سربرداری

هرس سربرداری

ﺳﺮﺑﺮداري ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﻄﻊ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺮ ﯾﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﺎزو، ﺷﺎﺧﻪ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي درﺧﺖ ﮐﻪ در اﯾـﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﯾﺎ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ و ﺑﺎزو از زﯾﺮ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد...

سال-آوری-پسته-و-مشکلات-آن

سال آوری پسته و مشکلات آن

ﻋدم  ﺗﻮﻟید ﻣﺤصول ﯾﮑﻨﻮاﺧت و ﯾﮑﺴان در ﺳﺎل های ﻣﺘﻮاﻟﯽ را سال آوري ﻣـﯽﮔﻮیند....

انواع-هرس-در-پسته

انواع هرس در پسته

ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﺮس ﻓﺮم، ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺷﮑﻞ دﻫﯽ درﺧﺘﺎن ﺟﻮان ﭘﺴﺘﻪ در دوره ﻧﻮﻧﻬﺎﻟﯽ -ﺳﻨﯿﻦ 2-7 ﺳﺎﻟﮕﯽ- ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ...

پاجوش-و-تنه-جوش-چیست

پاجوش و تنه جوش چیست؟

ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از رﺷﺪ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﯾﺎ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻔﺘﻪ در زﯾﺮ ﻣﺤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﺮ روي ﭘﺎﯾﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.