انواع کود های زعفران | بهترین کود برای تقویت گل دهی + قیمت

 

هدف از محلول پاشی زعفران چیست و  چگونه انجام می شود؟

ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎزﻫـﺎي ﺟـﻮاﻧﯽ ﮐـﻪ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل روي ﭘﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺎدر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ، ﻓﺎﻗﺪ رﯾﺸﻪ ﺑﻮده و ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﺎ آﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﮐﻪ ﺧﻮاب و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﯿﺎز ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻓﻘـﻂ ﺑـﻪ ﺑﺮگﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺘﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ ﺑﺮﮔﯽ در اﯾﻦ دوره (اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ) ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ذﺧﯿـﺮه ﻣـﻮادﻏﺬاﯾﯽ در ﭘﯿﺎز ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﮔﻞآوري زﻋﻔﺮان ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

در انجام محلول پاشی به چه نکاتی باید دقت شود؟

-  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد. ﻏﻠﯿﻆ ﺑﻮدن ﻣﺤﻠﻮل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻧﺎزلﻫﺎ، ﻣﻮﺟﺐ ﺳـﻮزش ﺑـﺮگ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ از ﻏﻠﻈﺖ ﻫـﺎي ﮐﻤﺘـﺮي از ﮐـﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﻏﻠﻈـﺖ ﮐـﻮد ﻣﺼـﺮﻓﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﯾـﺪﮐﺎﻫﺶ داده ﺷﻮد.

 - زﻣﺎن ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وزش ﺑﺎد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷـﺪ وﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻨﮑﯽ ﻫﻮا ﺻﺒﺢ زود ﯾﺎ ﻏـﺮوب ﺑﻌـﺪ از ﮔﺮﻣـﺎي روزاﻧـﻪ اﻧﺠـﺎمﺷﻮد. اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻤﭙﺎش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﻣﺤﻠـﻮل ﭘﺎﺷـﯽ اﻫﻤﯿـﺖ زﯾـﺎدي دارد.ﺳﻤﭙﺎش ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﻮدر ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 - ﮐﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا در آب ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺣﻞ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺻـﺎف ﮔـﺮدد ﺗـﺎ از وارد ﺷﺪن ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﭙﺎش و ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻧﺎزل ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد

- ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮگ زﻋﻔﺮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد از ﻣﺎﯾﻊ ﻇﺮف ﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﯿﻢ در ﻫﺰار در ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

- ﭘﺲ از ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺰرﻋﻪ زﻋﻔﺮان آﺑﯿﺎري ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺣﺮﮐـﺖ ﺷـﯿﺮه آوﻧـﺪي در داﺧﻞ ﮔﯿﺎه ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ و از اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ در ﮔﯿﺎه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد.

کود پتاسیم زعفران

ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف در ﮔﯿﺎﻫـﺎن زراﻋـﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ زﻋﻔـﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺗﻌـﺪاد زﯾـﺎدي از آﻧـﺰﯾﻢﻫـﺎ در داﺧـﻞ ﮔﯿـﺎه و ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ﺑﺮ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن روزﻧﻪ ﻫﺎ، از اﻫﻤﯿـﺖ ﺧﺎﺻـﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ. اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎي ﺧﺎك ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﺣﺎوي ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﺎك ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺎز و ﯾﺎ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻮدﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. زﯾﺮا ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه کود زعفران ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺎه ﺷـﺪه و ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻋﻔﺮان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ دارد.

کود زعفران ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﺗﻨﺶﻫـﺎيﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺑﻪ ﮔﯿﺎه ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.  ذﺑﯿﺤﯽ(1388) اﻋﻼم ﻧﻤـﻮد ﻣﺼـﺮف 25 ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم درﻫﮑﺘﺎر ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ از اوﻟﯿﻦ آﺑﯿﺎري ﻧﯿـﺎز  زﻋﻔـﺮان ﺑـﻪ ﭘﺘﺎﺳـﯿﻢ را ﺑـﺮ ﻃﺮف ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف کود زعفران ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻋﻔﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﯾﻦﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻠﺮﯾﺪ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﮐﻮد زعفران ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي زراﻋﺖ زﻋﻔﺮان ﻧﯿﺴـﺖ،زﯾﺮا زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﮐﻠﺮ ﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺧﺎك ﺑـﯿﺶ از 250 ﻣﯿﻠـﯽ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﺑﺎﺷـﺪﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف کود زعفران ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ در ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺮداري از ﺧﺎك و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﯿـﺎز ﯾـﺎ ﻋـﺪم ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﯿﻤﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان کود زعفران ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻤﺘﺮ از 250 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان 25 ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر K2O(ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪاﮐﺜﺮ 50 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ)اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻮد ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳیـﻢ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ ﻣﺼـﺮفﻣـﺎده آﻟـﯽ و ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ آﺑﯿـﺎري زﻋﻔـﺮان ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ از ﺳﻮﻟﻮ ﭘﺘﺎس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻮد ﭘﺘﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد اﻣﮑـﺎن ﻣﺼـﺮف ﺳـﺮك آن وﺟـﻮد دارد. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ  ﺳﻮﻟﻮ ﭘﺘﺎس را در دو ﻧﻮﺑﺖ ، اﺑﺘﺪا در زﻣﺎن آﺑﯿـﺎري زاج آب و ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻣﺎه  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.


کود فسفر زعفران

ﻓﺴﻔﺮ ﻋﻨﺼﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ رﯾﺸـﻪ دﻫـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﮐﻤـﮏ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﻠﺪﻫﯽ و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي در ﮔﯿـﺎه دﺧﯿـﻞ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. در ﭘـﺎره اي از اراﺿﯽ زراﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﺧﺎك در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻓﺴﻔﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه در ﺧﺎك در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار داﺷـﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﺎك  اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روﺷﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در اﯾـﻦ اراﺿـﯽﻣﯽ ﺗﻮان از ﮐﻮد زﯾﺴﺘﯽ ﻣﯿﮑﻮرﯾﺰا ﺑﻬﺮه ﺑـﺮد در اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﮐﻮدﻫـﺎي ﻓﺴـﻔﺮه را ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد. ﻣﯿﮑﻮرﯾﺰا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﮔﯿـﺎه ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﮐـﻢ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻦ و روي را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﮔﯿﺎه در ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗـﻨﺶ رﻃـﻮﺑﺘﯽﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎك ﺑﯿﺶ از 15 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑـﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮمﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﮐﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮي  در زراﻋﺖ زﻋﻔﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد. اﮔـﺮ ﻣﯿـﺰان ﻓﺴـﻔﺮ ﺧﺎك  ﮐﻤﺘﺮ از 15 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﺑﺎﺷـﺪ، ﺗـﺎ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ 50 ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘـﺎرﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ ﮐﻪ داراي 46 درﺻﺪ P2O5 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  را ﻣﯽ ﺗـﻮان اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮد.

ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎك 10 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑـﻮد 30 ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮمﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ در ﻫﮑﺘﺎر ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎي ﻓﺴـﻔﺮ زعفران -ﺳـﻮﭘﺮ ﻓﺴـﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙـﻞ زعفران ﯾـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ- درﻫﻨﮕﺎم اوﻟﯿﻦ آﺑﯿﺎري زﻋﻔﺮان ﺑﻨﺎم ﮔﻞآب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﮐﻮدﻫﺎي ﻣﺮﮐﺐ ﺣﺎوي ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻪ ﻓﺴﻔﺮ آنﻫﺎ ﺑﺎ آب آﺑﯿﺎري ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ  ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺳـﺮك اﺳـﺘﻔﺎدهﮐﺮد. اﻣﺎ ﮐﻮدﻫﺎي ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ زعفران ﯾﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺳـﺮك ﻣﺼـﺮف ﻧﮑﻨﯿـﺪ. ﻣﺼﺮف زﯾﺎد و ﺑﯽ روﯾﻪ ﮐﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮ زعفران ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﮐﻤﺒﻮد ﻋﻨﺎﺻـﺮ رﯾﺰﻣﻐـﺬي آﻫـﻦ و روي در زﻋﻔﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد، ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﺧﻮدداري ﺷﻮد.

کود نیتروژن زعفران

ﻧﯿﺘﺮوژن ﻋﻨﺼﺮي اﺳﺎﺳﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﮐﻤﺒﻮد آن رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦﻣﻨﺒﻊ ﻧﯿﺘﺮوژن در ﺧﺎك ﻫﺎ ﻣﺎده آﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  و ﻣﺼﺮف اﻧﺤﺼﺎري ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮدو ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎده آﻟﯽ و ﮐﻮدﻫﺎي ﻧﯿﺘﺮوژن زعفران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺘﺮوژن زعفران راﯾﺞ در ﺑﺎزار ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اوره ﺑﺎ46  درﺻﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺧﺎﻟﺺ، ﻧﯿﺘﺮات آﻣﻮﻧﯿﻮم ﺑﺎ ﺣﺪود 30 درﺻﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺧﺎﻟﺺ، ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﯿﻮم ﺑﺎ ﺣﺪود 21 درﺻﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺧﺎﻟﺺ و24 درﺻﺪ ﮔﻮﮔﺮد و ﮐﻮدﻫﺎي ﻣﺮﮐﺐ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻧﯿﺘﺮوژن ﻫﺮﮐﺪام ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ زﻋﻔﺮان ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺣﺪود 50 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺘﺮوژن ﺧﺎﻟﺺ در ﻫﮑﺘﺎر از ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارد. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺎز زﻋﻔﺮان در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ از آﺑﺸﻮﯾﯽ ﻧﯿﺘﺮوژن در ﻃﯽ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﺰه و زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد. در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ پ ﻫﺎش ﺧﺎك ﺑﺎﻻ - ﺣﺪود 8 - ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﯿﻮم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﯿﺪي ﺑﻮدن ارﺟﺤﯿﺖ دارد.

ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژﻧﯽ زعفران

ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻞ زﻋﻔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺰرﻋﻪ زﻋﻔﺮان را آﺑﯿﺎري ﻧﻤﻮد. اولین ﻗﺴﻤﺖ از ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن زعفران ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﻧﯿﺘﺮوژن ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود 50 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﮐﻮد اوره در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن راﻧﺪﻣﺎن ﺟﺬب ﮐﻮد، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻮد از اﺳﯿﺪ ﻫﯿﻮﻣﯿﮏ  ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 2 ﺗﺎ 3  ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر   اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻧﻮﺑﺖ  ﺑﻌﺪی  ﻣﺼﺮف  ﮐﻮد  ﻧﯿﺘﺮوژن زعفران  ﯾﮏ  ﻣﺎه  ﺑﻌﺪ  ﻫﻤﺰﻣﺎن  ﺑﺎ  آﺑﯿﺎري  و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 35 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر اوره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﻣﺼﺮف ﺳﺮك ﻧﯿﺘﺮوژن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان 15 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر اوره را ﻣﯽ ﺗﻮان درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ از ﮐﻮد زعفران ﻧﯿﺘﺮوژﻧﯽ ﻗﺒﻞ از آﺑﯿﺎري اول اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ. زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﻠﺪﻫﯽ زﻋﻔﺮان ﮔﺮدد و ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻇﻬﻮر ﺑﺮگ ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﻠﺪﻫﯽ ﺷﺪه، ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻞ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

کود آلی زعفران

ﻣﺎده آﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺟـﺰاي ﺧـﺎك ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ اﮔﺮﭼـﻪ ﻣﻘـﺪار آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﺟﺰاي ﺧﺎك ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ آن در رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎی زعفران آﻟﯽ در ﺧﺎك ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪاري از ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ﺧـﺎك ﺷـﺪه و در رﺷـﺪ و ﺗﮑﺜﯿـﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺧﺎك ﻧﻘﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎري دارد. ﻣﺎده آﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﻧـﺪﻣﺎن ﻣﺼـﺮف ﮐﻮدﻫﺎی زعفران ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻣﺎده آﻟﯽ، ﺧﺎك را ﭘﻮك ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻧﺘﻘﺎل آب و ﻫﻮا را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎك ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺎده آﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ در ﺧﺎك، از ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺧـﺎك در ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ ﭘﯿﺎز زﻋﻔﺮان ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﭘﯿﺎز زﻋﻔـﺮان می شود.

در این ﺷﺮاﯾﻂ، زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮان ﮔﻞآوري آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎي آﻟﯽ، ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎي آﻟﯽ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮد داﻣﯽ ﺧﺎم در زراﻋﺖ زﻋﻔﺮان ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻮد داﻣﯽ ﺑﺮاي زﻋﻔﺮان ﮐﻮد ﮔﺎوي اﺳﺖ. ﮐﻮد داﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽﻋﻤﻞآوري و ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺎري از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز و نماند ﺑﺎﺷﺪ. در دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺖ، ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺸﺎورزان در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎي آﻟﯽ - داﻣﯽ و ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ - ﮔﺮدﯾـﺪ. اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﺎده آﻟﯽ در ﺧﺎك ﻫﺎي زﯾـﺮ ﮐﺸـﺖ زﻋﻔـﺮان ﺷـﺪ. ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاد آﻟﯽ در ﺧﺎك ﻫﺎي زﯾﺮﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﺑـﺎ روﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﻮد و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎده آﻟﯽ ﺧﺎك ﻫﺎي زﯾﺮ ﮐﺸﺖ زﻋﻔـﺮان، زراﻋـﺖ آن ﺑـﺎ ﺧﻄـﺮات ﺟﺪي روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ آﮔـﺎﻫﯽ ﮐﺸـﺎورزان،ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎي آﻟﯽ در ﻣﺰارع زﻋﻔﺮان رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﯾﮏﺑﺎر ﻣﻘﺪار 30-40 ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر ﮐﻮد زعفران ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﭘﻮﺳﯿﺪه در ﻣﺰارع زﻋﻔﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮد زعفران داﻣﯽ ﺧﺎم در زراﻋﺖ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻮد داﻣﯽ ﺑﺮاي زﻋﻔﺮان ﮐﻮد ﮔﺎوي اﺳﺖ. ﮐﻮد داﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞآوري و ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺎري از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻠﻒ هرز ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

اشتراک گذاری این پست:

آکادمی آموزش کشاورزی یکتابان مرکز تخصصی ارائه آموزش های تخصصی کشاورزی و مشاوره کشاورزی توسط برترین کارشناسان کشاورزی در ایران

ارسال شده توسط کیوان غزلباش
کیوان غزلباش

آموزش های مشابه:

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید