بایدها-و-نبایدهای-کاشت-داشت-و-برداشت-پنبه-نکته-در-مزارع-بذری-پنبه

بایدها و نبایدهای کاشت،داشت و برداشت پنبه - نکته در مزارع بذری پنبه

مصاحبه با جناب آقای دکتر رمضانی مقدم عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
بایدها-و-نبایدهای-کاشت-داشت-و-برداشت-پنبه-مزارع-بذری

بایدها و نبایدهای کاشت،داشت و برداشت پنبه - مزارع بذری

مصاحبه با جناب آقای دکتر رمضانی مقدم عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
بایدها-و-نبایدهای-کاشت-داشت-و-برداشت-پنبه-استفاده-از-ساقه-خورد-کن-برای-بقایای-پنبه

بایدها و نبایدهای کاشت،داشت و برداشت پنبه - استفاده از ساقه خورد کن برای بقایای پنبه

مصاحبه با جناب آقای دکتر رمضانی مقدم عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
بایدها-و-نبایدهای-کاشت-داشت-و-برداشت-پنبه-مبحث-هورمونهای-برگ-ریز

بایدها و نبایدهای کاشت،داشت و برداشت پنبه - مبحث هورمونهای برگ ریز

مصاحبه با جناب آقای دکتر رمضانی مقدم عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
بایدها-و-نبایدهای-کاشت-داشت-و-برداشت-پنبه-آب-آخر-پنبه

بایدها و نبایدهای کاشت،داشت و برداشت پنبه - آب آخر پنبه

مصاحبه با جناب آقای دکتر رمضانی مقدم عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
بایدها-و-نبایدهای-کاشت-داشت-و-برداشت-پنبه-مدیریت-مصرف-آب

بایدها و نبایدهای کاشت،داشت و برداشت پنبه - مدیریت مصرف آب

مصاحبه با جناب آقای دکتر رمضانی مقدم عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
بایدها-و-نبایدهای-کاشت-داشت-و-برداشت-پنبه-توصیه-های-فنی-پنبه

بایدها و نبایدهای کاشت،داشت و برداشت پنبه - توصیه های فنی پنبه

مصاحبه با جناب آقای دکتر رمضانی مقدم عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
بایدها-و-نبایدهای-کاشت-داشت-و-برداشت-پنبه-پایش-آفات

بایدها و نبایدهای کاشت،داشت و برداشت پنبه - پایش آفات

مصاحبه با جناب آقای دکتر رمضانی مقدم عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
نیاز-آبی-گیاه-پنبه-در-مراحل-مختلف-نمو

بایدها و نبایدهای کاشت،داشت و برداشت پنبه - نیاز آبی گیاه پنبه در مراحل مختلف نمو

مصاحبه با جناب آقای دکتر رمضانی مقدم عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
ارقام-تیپ-صفر-یا-تک-شاخه

بایدها و نبایدهای کاشت،داشت و برداشت پنبه -ارقام تیپ صفر یا تک شاخه

مصاحبه با جناب آقای دکتر رمضانی مقدم عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
ارقام-زودرس-پنبه

بایدها و نبایدهای کاشت،داشت و برداشت پنبه - ارقام زودرس پنبه

مصاحبه با جناب آقای دکتر رمضانی مقدم عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
عملکرد-نهایی-پنبه-به-وسیله-مقدار-ریزش-گلها-جوانه-ها-و-غوزه-ها

بایدها و نبایدهای کاشت،داشت و برداشت پنبه - عملکرد نهایی پنبه به وسیله مقدار ریزش گلها، جوانه ها و غوزه ها مشخص می شود

مصاحبه با جناب آقای دکتر رمضانی مقدم عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
سهم-ژنتیک-بذر-و-مدیریت-به-زراعی-در-عملکرد-مزرعه-پنبه

بایدها و نبایدهای کاشت،داشت و برداشت پنبه - سهم ژنتیک بذر و مدیریت به زراعی در عملکرد مزرعه پنبه

مصاحبه با جناب آقای دکتر رمضانی مقدم عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
طرح-افزایش-عملکرد-مزارع-پنبه

طرح افزایش عملکرد مزارع پنبه

مزارع پنبه
ویدئو آبیاری در سرشاخه کاری گردو

آبیاری در سرشاخه کاری گردو

مصاحبه با جناب آقای دکتر فهادان محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
ویدئو محافظت تنه سرشاخه کاری گردو

محافظت تنه سرشاخه کاری گردو

مصاحبه با جناب آقای دکتر فهادان محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
ویدئو نکته مهم با استفاده از محافظها سرشاخه کاری گردو

نکته مهم با استفاده از محافظها سرشاخه کاری گردو

مصاحبه با جناب آقای دکتر فهادان محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
ویدئو پیوند به روشاهای مختلف سرشاخه کاری گردو

پیوند به روشاهای مختلف سرشاخه کاری گردو

مصاحبه با جناب آقای دکتر فهادان محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
ویدئو زمان سربرداری سرشاخه کاری گردو

زمان سربرداری سرشاخه کاری گردو

مصاحبه با جناب آقای دکتر فهادان محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
ویدئو قطر مناسب برای پیوندک سرشاخه کاری گردو

قطر مناسب برای پیوندک سرشاخه کاری گردو

مصاحبه با جناب آقای دکتر فهادان محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
ویدئو پیوند تاجی سرشاخه کاری گردو

پیوند تاجی سرشاخه کاری گردو

ویدئو سرشاخه کاری گردو در یکتانما رسانه تصویری و تخصصی حوزه کشاورزی