هرس دستی پسته

در اﯾﻦ روش، ﻫﺮس درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻫﺮس و ﻧﯿﺮوي ﮐـﺎرﮔﺮ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ ﺷـﻮد...

 

در اﯾﻦ روش، ﻫﺮس درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻫﺮس و ﻧﯿﺮوي ﮐـﺎرﮔﺮ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ ﺷـﻮد. ﻻزم اﺳﺖ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎرﮔﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻫﺮس، دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ ﮐﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت ﻫـﺮس درﺧﺘـﺎن ﭘﺴﺘﻪ را ﺑﺼﻮرت ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻃﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﺻﻮل ﮐﻠﯽ رﺷﺪ و ﻧﺤﻮه ﺑـﺎردﻫﯽ درﺧﺘـﺎن ﭘﺴﺘﻪ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ روش ﻫﺮس اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎﺧﻪ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﺑﺎرده و ﻏﯿﺮ ﺑﺎرده ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮ وﺟﻮد دارد. ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه، ﻫﺮس دﺳﺘﯽ روﺷﯽ زﻣﺎن ﺑـﺮ، ﮐﻨـﺪ و ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻼ در ﺳﻄﻮح وﺳﯿﻊ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﮑﺎن ﻋﺪم اﺗﻤﺎم ﻫﺮس در ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد. ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوري اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﺷﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﻏـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد ﭘﺴـﺘﻪ ﮐﺸـﻮر،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ روش ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻏﺎت روش ﻫﺮس دﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

بیشتر بخوانیم: هرس تابستانه و زمستانه پسته

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ادوات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻫﺮس دﺳﺘﯽ درﺧﺘـﺎن ﺷـﺎﻣﻞ اﻧـﻮاع اره و ﻗﯿﭽـﯽ ﻫـﺎي ﺑﺎﻏﺒـﺎﻧﯽ، ﭼﺴـﺐ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ -ﭘﯿﻮﻧﺪ-ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط سیما جاویدی
سیما جاویدی

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید