هرس تابستانه و زمستانه پسته

اﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﺮس زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮگ ﻫﺎ ﺧﺰان ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﯾﺰش ﻣﯽ نمایند.....

ﻫﺮس زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ -ﺳﯿﺎه-

اﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﺮس زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮگ ﻫﺎ ﺧﺰان ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﯾﺰش ﻣﯽ نمایند. اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮرم ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪن ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻞ و روﯾﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺟﺎزه دﻫﺪ، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺮس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. درﺧﺖ ﭘﺴﺘﻪ راﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺳﺮدﺳﯿﺮي ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﮔﯿﺎه ﻫﺮس ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﺮس زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻒ ﮐﻤﺘﺮ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﯿﺎه و ازدﯾﺎد ﺷﺎﺧﻪ  و برگ درخت می گردد.ﻫﺮس ﺷﺪﯾﺪ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﺎردﻫﯽ ﮔﯿﺎه ﻣﯽﮔﺮدد. در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳﺮﻣﺎي ﺷﺪﯾﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﺮس را ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎ اﻧﺠﺎم داد.

بیشتر بخوانیم: ﻫﺮس ﺗﻨﮏ ﺷﺎﺧﻪ

ﻫﺮس ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ -ﺳﺒﺰ-

ﻫﺮس ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ، ﻫﺮس ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﻮه دﻫﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده ودر واﻗﻊ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺮس زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮس ﭘﺎﺟﻮش و ﺗﻨﻪ ﺟﻮش ﻫﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﺮس ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. ﻫﺮس ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻣﻮرد درﺧﺘﺎن ﺟﻮان ﭘﺴﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎردﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و در درﺧﺘﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﭘﺎﺟﻮش و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎر، ﺧﺸﮏ ﺷﺪه، ﻣﻌﯿﻮب و ﻣﺎﻧﻊ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ادوات ﮐﺸﺎورزي درﺑﺎغ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﻣﻮرد ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻫﺮس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﺻﻮﻻ ﻫﺮس در ﻫﺮ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺑﺎروري ﻧﻬﺎل ﻫﺎي ﺟﻮان و ﮐﻢ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮل درﺧﺘﺎن ﺑﺎرور ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﻫﺮس ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﺎدل رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد و ﻗﻄﻊ اﻧﺪام ﻫﺎي ﮔﯿﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻻزم و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.

 

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط سیما جاویدی
سیما جاویدی

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید