هرس ماشینی پسته

در اﯾﻦ روش، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺮس ﺑﺎردﻫﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ادوات ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﻫﺮس ﺳـﺮﺑﺮداري -ﺳـﺮزﻧﯽ-و ﺗﻨـﮏ ﺷﺎﺧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد...

 

در اﯾﻦ روش، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺮس ﺑﺎردﻫﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ادوات ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﻫﺮس ﺳـﺮﺑﺮداري -ﺳـﺮزﻧﯽ-و ﺗﻨـﮏ ﺷﺎﺧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺮزﻧﯽ در درﺧﺘﺎن ﻣﯿـﻮه و ﭘﺴـﺘﻪ ﮐـﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸـﺘﺮي دارد و ﻋﻤﺪﺗﺎ در درﺧﺘﺎن و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐـﻪ رﺷـﺪ روﯾﺸـﯽ ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ درﺧﺘـﺎن وﺟﻮد دارد. از ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ روش ﻫﺮس اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و ارزاﻧﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻣﻌﺎﯾـﺐ اﯾـﻦ روش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺮس و ﻗﻄﻊ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ غیرارادي اﺳﺖ.

بیشتر بخوانیم: هرس دستی پسته

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮس ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻄـﻊ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﻤﺮ و ﻣﻔﯿﺪ، ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺎرت و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺼﻮل و درآﻣﺪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ﺳـﺮﻋﺖ ﮐﺎر ، اﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﺮس ﺑﺮاي ﺳﺮﺑﺮداري و اﺣﯿﺎء ﺑﺎﻏﺎت ﭘﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﻫﺮس ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ -ﺑﺎدي- ﻫﺮس ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻨﮏ ﺷﺎﺧﻪ، دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼـﻮص ﺳﺮزﻧﯽ درﺧﺘﺎن و دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺮﭼﯿﻦ ﮐﺮدن -ﺑﻐﻞ زﻧﯽ- ﯾﮏ ﻃﺮﻓـﻪ ﯾـﺎ دو ﻃﺮﻓـﻪ درﺧﺘـﺎن ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.ﻣﺴﻠﻤﺎ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ادوات ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺖ ﮐـﻪ درﺧﺘﺎن داراي ﻓﺎﺻﻠﻪ ردﯾﻒ و درﺧﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن ﺗﺮدد اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ در ﺑﯿﻦ ردﯾﻒ ﯾﺎ درﺧﺘـﺎن ﻣﻘـﺪورﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺘﺮاﮐﻢ درﺧﺘﺎن و ﻧﯿﺰ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻫﺮس ﻓﺮم دﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻏﺎت ﭘﺴﺘﻪ ﮐﺸـﻮر، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ادوات ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ در ﺑﺎغ ﻫﺎي ﺗﺎزه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ادوات ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻃﺮاﺣﯽ و اﺣﺪاث ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

 

 

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط سیما جاویدی
سیما جاویدی

آموزش های مشابه:

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید