ﻫﺮس ﺗﻨﮏ ﺷﺎﺧﻪ پسته

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎل آوري، ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﻮه دﻫﻨﺪه ﭘﺴﺘﻪ را ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ﭘﺮﺑﺎر ﺑﻪ ﺣـﺪود ﻧﺼـﻒ ﺗﺎ 2/3  ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.....

اﯾﻦ روش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﯿﺦ ﺑﺮ ﮐﺮدن ﺷﺎﺧﻪ از اﻧﺘﻬﺎي ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ، اﯾﻦ روش اوﻻً ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷـﯿﺪ  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد ﺳﺎﯾﻪ در درﺧﺖ، ﺗﺴﺮﯾﻊ در رﺷﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﻤﺮه ﻣﺮﮐﺰي و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﻮه اﻧﺠﺎم ﻣـﯽ ﺷـﻮد.

ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﺮاي ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن رﺷﺪ ﻋﺮﺿﯽ درﺧﺖ در ﺑﯿﻦ ردﯾﻒ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺮدد وﺳـﺎﯾﻞ و ادوات ﮐﺸـﺎورزي، اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ روش ﻫﺮس ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدي در ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺤﺮﯾﮏ رﺷﺪ روﯾﺸﯽ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺜﻞ ﻫـﺮس ﺳﺮﺑﺮداري ﻧﺪارد .

بیشتر بخوانیم: ﻫﺮس رﯾﺸﻪ پسته

 ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎل آوري، ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﻮه دﻫﻨﺪه ﭘﺴﺘﻪ را ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ﭘﺮﺑﺎر ﺑﻪ ﺣـﺪود ﻧﺼـﻒ ﺗﺎ 2/3  ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎ و ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﮔﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﻋﺚ رﺳﯿﺪن آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻞ در ﺣﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ -ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از رﯾـﺰش ﺟﻮاﻧـﻪ ﮔـﻞ-ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل آﯾﻨﺪه -ﺳﺎل ﮐﻢ ﺑﺎر- ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼـﻮل ﯾﮑﻨﻮاﺧـﺖ -ﮐـﺎﻫﺶ ﺳـﺎل آوري- و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد. اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻓﺼﻞ ﺧﻮاب زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭘﺎﺟﻮش ﻫﺎ ﮐﻪ داراي رﺷﺪ ﻋﻤﻮدي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻪ ﺟﻮش ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﺳﮑﻠﺘﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ روي ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ، اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻮي آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ اﻧﺪام ﻫﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺷﺪ ﺳﺒﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺖ ﺧـﺎﻟﯽ ﺗـﺎج ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ زاوﯾﻪ اﻧﺸﻌﺎب ﻗﺎﺋﻢ آن ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺎﺧﻪ اﻓﻘﯽ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ اﻓﻘﯽ ﻫـﺪاﯾﺖ ﺷـﻮﻧﺪ ﺗﺎ از رﺷﺪ روﯾﺸﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي و زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻞ ﺑﺮ روي آن ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺪود ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﻧﺪازه درﺧﺖ، اﻧﺠﺎم ﻫﺮس ﺳﺮﺑﺮداري و ﺗﻨﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط سیما جاویدی
سیما جاویدی

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید