ﻫﺮس رﯾﺸﻪ پسته

ﻫﺮس رﯾﺸﻪ درﺧﺘﺎن ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬب ازت ﺷﺪه، رﺷﺪ روﯾﺸﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻫﯿﺪرات ﻫﺎي ﮐﺮﺑﻦ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد....

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻏﺎﻟﺒﯿﺖ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ در درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ و ﻧﻘﺶ آن در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از رﺷﺪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻮاﯾﯽ و رﯾﺸﻪﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه و از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﻘﺶ رﯾﺸﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ در ﺟﺬب آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﻻزم اﺳﺖ در درﺧﺘﺎن ﺑﺎرور ﭘﺴﺘﻪ ﭘﺲ از ﻫﺮ دوره ده ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺮس رﯾﺸﻪ درﺧﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ رﯾﺸﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﻮد، اﯾﺠﺎد ﭼﺎﻟﮑﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه زﯾﺮﺷﮑﻦ در ﻋﻤﻖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮔﺴﺘﺮش رﯾﺸﻪ ﻫﺎ 60-80) ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي( در اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاز درﺧﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

بیشتر بخوانیم: ﻫﺮس ﺳﺮﺑﺮداري درﺧﺘﺎن ﻣﺴﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻮان ﺳﺎزي

ﻫﺮس رﯾﺸﻪ درﺧﺘﺎن ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬب ازت ﺷﺪه، رﺷﺪ روﯾﺸﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻫﯿﺪرات ﻫﺎي ﮐﺮﺑﻦ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﯿﺪرات ﻫﺎي ﮐﺮﺑﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻞ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ C:N زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻠﺪﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. اﮔﺮ ﻫﺮس ﺷﺪﯾﺪ روي ﺷﺎﺧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻢ ﺷﺪه و رﺷﺪ روﯾﺸﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ روﯾﺸﯽ و زاﯾﺸﯽ در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮس اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺎ واژه ﻧﺴﺒﺖ C:N ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺮس ﺷﺎﺧﻪ و رﯾﺸﻪ ﺑﺮاي ﮔﻠﺪﻫﯽ ﺑﺎردﻫﯽ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺿﺮوري اﺳﺖ.

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط سیما جاویدی
سیما جاویدی

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید