ﻫﺮس ﺳﺮﺑﺮداري درﺧﺘﺎن ﻣﺴﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻮان ﺳﺎزي

درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ داراي دوره ﺑﺎردﻫﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﺳﻨﯿﻦ 50 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ...

 

درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ داراي دوره ﺑﺎردﻫﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﺳﻨﯿﻦ 50 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺮاي ﺟﻮان ﺳﺎزي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان از روش ﻫﺮس ﺳﺮﺑﺮداري اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن درﺧﺘﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﺮﺑﺮداري ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در ﺑﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در اﯾﻦ روش ،ﭼﻮن ﻫﺪف ﺟﻮان ﺳﺎزي درﺧﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ ﺿﺮورت ﻧﺪارد و ﻧﮕﻬﺪاري 2-3 ﺷﺎﺧﻪ آﺑﮑﺶ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

بیشتر بخوانیم: ﻫﺮس ﺳﺮﺑﺮداري درﺧﺘﺎن ﻣﺴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻗﻢ

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط سیما جاویدی
سیما جاویدی

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید