ﻫﺮس ﺳﺮﺑﺮداري درﺧﺘﺎن ﻣﺴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻗﻢ

درﺧﺘﺎن ﻣﺴﻦ ﯾﺎ درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ داراي رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮﺑﺮداري ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ را در ﺑﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

درﺧﺘﺎن ﻣﺴﻦ ﯾﺎ درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ داراي رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮﺑﺮداري ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ را در ﺑﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﻮﻧﺪ، اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻟﻮﻟﻪ اي و در ﺻﻮرت رﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ روش ﺷﮑﻤﯽ ﺑﺎ رﻗﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

بیشتر بخوانیم: ﻫﺮس ﺳﺮﺑﺮداري درﺧﺘﺎن ﺟﻮان ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ درﺧﺘﺎن، ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 2-3 ﺷﺎﺧﻪ-آﺑﮑﺶ- در ﻫﺮ درﺧﺖ ﺑﺪون ﺳﺮﺑﺮداري ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ، ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻗﺮاري ﺟﺮﯾﺎن ﺷﯿﺮه ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻮاﯾﯽ، ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

 ﻫﺮس ﺳﺮﺑﺮداري درﺧﺘﺎن ﻣﺴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﺟﻮان ﺳﺎزي

 

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط سیما جاویدی
سیما جاویدی

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید