ﻫﺮس ﺳﺮﺑﺮداري درﺧﺘﺎن ﺟﻮان ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮔﻠﺪﻫﯽ و ﺑﺎردﻫﯽ درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ و ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻦ رﻗﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ...

 

ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮔﻠﺪﻫﯽ و ﺑﺎردﻫﯽ درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ و ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻦ رﻗﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دو راه ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻮﻧﺪ وﺟﻮد دارد.

بیشتر بخوانیم: هرس سربرداری

اﻟﻒ- درﺧﺘﺎن ﺟﻮان 2-3 ﺳﺎﻟﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮﺑﺮداري ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻌﺪي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮدﻧﺪ. اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻟﻮﻟﻪ اي ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .

ب- درﺧﺘﺎن 3-4 ﺳﺎﻟﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و در زﻣﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ، ﺳﺮﺑﺮداري ﺷﺪه و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﮑﻤﯽ روي آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻫﺮس ﺳﺮﺑﺮداري درﺧﺘﺎن ﺟﻮان ﭘﺴﺘﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻟﻮﻟﻪ اي روي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه -ﺳﻤﺖ ﭼﭗ-و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ روي ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺮﺑﺮداري ﺷﺪه در زﻣﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ -ﺳﻤﺖ راﺳﺖ-

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط سیما جاویدی
سیما جاویدی

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید