توصیه های فنی هرس باردهی پسته-بخش اول-

در ﻫﺮس ﺷﺎﺧﻪ، ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻓﺮم و ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮب و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از رﺷﺪ ﺑﯽ روﯾﻪ و ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدن ﺑﺎروري وﮐﻢ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ...

در ﻫﺮس ﺷﺎﺧﻪ، ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻓﺮم و ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮب و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از رﺷﺪ ﺑﯽ روﯾﻪ و ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدن ﺑﺎروري وﮐﻢ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ:

1-در ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ، ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻗﻄﺮ آن، ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮس داده ﻣﯽ ﺷﻮد در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﺧﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﻨﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺗﻨﻪ ﯾﺎ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه، ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﭘﯿﻨﻪ اﻟﺘﯿﺎم ﯾﺎﺑﺪ و راه ﻧﻔﻮذ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري و ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺴﺪود ﮔﺮدد. اﮔﺮ ﺑﺮش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، زاﯾﺪه اي از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺮ روي درﺧﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﻧﮑﺮدن، ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﯽ ﻣﯿﺮد و ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﻨﺪرو ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و دﭼﺎر ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور در ﻃﻮل زاﯾﺪه ﭘﯿﺶ روي ﮐﺮده، ﺑﻪ ﺗﻨﻪ درﺧﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل درﺧﺖ را ﭘﻮك و ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

2- اﮔﺮ ﺷﺎﺧﻪ اي ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺴﻦ و داراي ﻗﻄﺮ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه را ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ داراي ﺳﻢ ﻗﺎرچ ﮐﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ درﺧﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي اﻟﺘﯿﺎم داده ﺷﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﺳﻄﺢ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. اﮔﺮ ﭼﺴﺐ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺤﻞ زﺧﻢ را ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﯾﮏ درﺻﺪ ﮐﺎت ﮐﺒﻮد-ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ- ﮔﻨﺪ زداﯾﯽ ﮐﺮده و ﺳﻄﺢ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﮔﻞ رس ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن ﺧﺎك ﻫﺎ اﻏﻠﺐ آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﯿﺎه را آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻞ رس ﻋﺎري از آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

بیشتر بخوانیم: هرس ماشینی پسته

3- ﻫﺮ ﮔﺎه درﺧﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺮس ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﺮس ﺷﺪﯾﺪ دارد، اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ درﺧﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه دﻟﺨﻮاه در آﯾﺪ. ﻫﺮس ﺷﺪﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺎره ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺑﺎروري درﺧﺘﺎن ﻧﻮﻧﻬﺎل و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎروري در درﺧﺘﺎن ﺑﺎرور ﺑﺮاي ﻣﺪت ﯾﮏ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ ﻫﺮس ﺷﺪﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺎره اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﯿﺎه در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﻧﺮك ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺬف آن ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﮐﺎري ﭘﺮ زﺣﻤﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

4- در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ، ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زاوﯾﻪ اي ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻪ و ﯾﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻤﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻗﻮي ﺗﺮ ﺑﻮده، رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﭼﻨﯿﻦ زاوﯾﻪ اي در ﻣﻘﺎﺑﻞ وزن ﻣﯿﻮه و ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺮس ﺑﺎﯾﺪ در درﺟﻪ اول ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻪ ﯾﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺧﻮد زاوﯾﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮي ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﻫﺴﺘﻨﺪ.

5- در اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت دو ﺷﺎﺧﻪ اي، آن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن از دﯾﮕﺮي ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﻮﯾﺘﺮ از آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎوي اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت دو ﺷﺎﺧﻪ اي ﮐﻪ ﻗﻄﺮ اﻧﺸﻌﺎب آﻧﻬﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ، نگهداشته ﺷﻮﻧﺪ.

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط سیما جاویدی
سیما جاویدی

آموزش های مشابه:

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید