نکات کشت پنبه

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﻛﺎﺷﺖ، ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در ﺟﻮاﻧﻪزدن و ﺳﺒﺰﺷﺪن داﻧﻪﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺷﺪه ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ. در ﻛﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ ازدو ﻧﻮع ﺑﺬر ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺮﻛﺪار و ﻛﺮكﮔﻴﺮي ﺷﺪه (Delinte) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.

 

نکات کاشت پنبه

اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮﻣﺎ دوﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﻳﻚ ﻓﺼﻞ رﺷﺪ،ﺑﺪون ﻳﺨﺒﻨﺪان اﺣﺘﻴﺎج دارد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 200 روز اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.(ﺷﻜﻞ 2)

ﺷﻜﻞ -2 ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﻨﺒﻪ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ در ﻛﺎﺷﺖ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮي، ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف ﺑﺬر، اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺰرﻋﻪاي در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺤﺪود ﻛﺎﺷﺖ و ﻓﺮاﻫﻢﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

اﺻﻮﻻً در ﻛﺎﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺎﺷﺖ، رﻗﻢ ﻣﺤﺼﻮل، اﻟﮕﻮي ﻛﺎﺷﺖ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﺷﺖ و روش آﺑﻴﺎري ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي روش ﻛﺎﺷﺖ (ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه و ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه) را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﻛﺎﺷﺖ، ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در ﺟﻮاﻧﻪزدن و ﺳﺒﺰﺷﺪن داﻧﻪﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺷﺪه ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ. در ﻛﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ ازدو ﻧﻮع ﺑﺬر ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺮﻛﺪار و ﻛﺮكﮔﻴﺮي ﺷﺪه (Delinte) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﻴﺰان ﺑﺬر ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﺑﺬور ﻛﺮﻛﺪار 40 ﺗﺎ 60 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﺮاي ﺑﺬور ﻛﺮكﮔﻴﺮي ﺷﺪه20ﺗﺎ 25 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺮاي ﻛﺎﺷﺖ، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺸﺖ، اﻣﻜﺎن ﻛﺸﺖ ردﻳﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺬر ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﻴﺰان ﺑﺬر ﻣﺼﺮﻓﻲ در روشﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺗﺎ 100 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻧﻴﺰ ﻣﻲرﺳﺪ.

در ﻛﺎﺷﺖ ﭘﻨﺒﻪ از ردﻳﻒﻛﺎرﻫﺎي داراي ﻣﻮزع ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻧﻴﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ (دﻗﻴﻖ ﻛﺎر)اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﺑﺬر و ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻗﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ روي ردﻳﻒ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ و زﻣﺎن زﻳﺎد ﺗﻨﻚ ﻛﺮدن، اﻣﺮوزه ﻛﺸﺎورزان اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺬرﻛﺎرﻫﺎي دﻗﻴﻖ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲدﻫﻨﺪ(ﺷﻜﻞ 3) ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ردﻳﻒﻛﺎرﻳﺎ ﺑﺬرﻛﺎر دﻗﻴﻖ، از ﺧﻄﻲ ﻛﺎرﻫﺎي ﻏﻼت ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﺑﺬور ﭘﻨﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.

بیشتر بخوانید: مقدمه ای بر پنبه

ﺷﻜﻞ -3 ﻣﺎﺷﻴﻦ ردﻳﻒﻛﺎر ﻧﻴﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﺷﺶ ردﻳﻔﻪ

ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺬرﻛﺎرﻫﺎي ﻧﻴﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ دﻗﻴﻖﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ در آﻧﻬﺎ از ﻣﻴﺰان ﺑﺬر ﻛﻢﺗﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺬرﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد؛ وﻟﻲ ﻛﺸﺎورزان ﺑﻪ ﻋﻠﺖﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻨﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺑﺬرﻛﺎرﻫﺎ، ﺑﺬر اﺿﺎﻓﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺬرﻛﺎرﻫﺎي ﻧﻴﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﻻزم اﺳﺖ از ﺑﺬور ﻛﺮكﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ردﻳﻒ ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺬرﻫﺎ را ﺑﺮ روي ردﻳﻒﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ، ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ردﻳﻒﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازهاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت وﺟﻴﻦ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز و ﺳﻠﻪ ﺷﻜﻨﻲ ﺑﻪ آﺳاﻧﻲ در ﺑﻴﻦ ردﻳﻒﻫﺎي ﻛﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺟﺮا ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ردﻳﻒﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از 70 ﺗﺎ 105 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﺷﺖ ﺣﺪود 60 ﻫﺰار ﺑﻮﺗﻪ در ﻫﻜﺘﺎر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

بیشتر بخوانید: آماده سازی زمین کشت پنبه

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻏﻮزهﭼﻴﻦ (ﻧﻮع اﻧﮕﺸﺘﻲدار) اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ردﻳﻒﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻜﺘﻪﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮﺗﻪ در ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ.

 

 

 

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط سیده زهرا رضوی
سیده زهرا رضوی

مقالات مشابه:

نظری برای این آموزش ثبت نشده

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید