مقدمه ای بر پنبه

در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ، ﭘﻨﺒﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻢ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ در اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ و ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر دارد، ﺑﻪ ﻃﻼي ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻬﺮت ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ.

 

مقدمه پنبه

پنبه پرمصرف ترین لیف ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ دوﻣﻨﻈﻮره ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. ﭘﻨﺒﻪ در ﻣﻴﺎن داﻧﻪﻫﺎي روﻏﻨﻲ ﺟﻬﺎن، ﺑﻌﺪ از ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻘﺎم دوم را ﺑﻪ ﺧﻮداﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

روﻏﻦ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ، ﻳﻜﻲ از ﻣﺮﻏﻮبﺗﺮﻳﻦ روﻏﻦﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ 33 ﺗﺎ 43 درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دارد و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه دام ﻣﺼﺮف ﻣﻲﺷﻮد.

در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ، ﭘﻨﺒﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻢ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ.

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ در اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ و ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر دارد، ﺑﻪ ﻃﻼي ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻬﺮت ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ.

بیشتر بخوانید: ارقام پنبه

ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرﮔﺮي در زﻣﺎن داﺷﺖ (وﺟﻴﻦ) و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﻛﺎرﮔﺮي در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ. ﺣﺪود 40 درﺻﺪ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻨﺒﻪ را ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ دﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. اﻣﺮوزه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت زراﻋﻲ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.

بیشتر بخوانید: آماده سازی زمین کشت پنبه

اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻛﺸﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ درﺟﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن ﭘﻨﺒﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﺷﺖ ﺣﺪود 70 درﺻﺪ، داﺷﺖ 10 درﺻﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻢﺗﺮ از 1 درﺻﺪ اﺳﺖ.

 

 

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط سیده زهرا رضوی
سیده زهرا رضوی

مقالات مشابه:

نظری برای این آموزش ثبت نشده

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید