آماده سازی زمین کشت پنبه

در صورتی که کود پوسیده دامی در اختیار باشد،می توان آن را در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺨﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 20 ﺗﺎ 30 ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ﺧﺎك اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد.

 

آﻣﺎدهﺳﺎزی زمین

  آﻣﺎدهﺳﺎزي زﻣﻴﻦ و ﻛﺎﺷﺖ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮريﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 60 درﺻﺪ از اﻧﺮژي ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف درﻛﺸﺎورزي ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﺻﺮف ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎكورزي و ﻛﺎﺷﺖ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺎكورزي ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺳﺖ.

اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب رﻓﺖوآﻣﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺗﺮاﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﻣﺰارع ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺬر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ادوات ﻣﻨﺎﺳﺐ، روشﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺮدﮔﻲ ﺧﺎك و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺧﺮدﺳﺎزي ﺧﺎك، ﻫﺮ روز ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﻪﻣﻨﻈﻮرآﻣﺎدهﺳﺎزي زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ﻛﺎﺷﺖ ﭘﻨﺒﻪ در ﺗﻨﺎوب ﺑﺎ ﻏﻼت، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﺸﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎ ﺧﺎك و ﺣﻔﻆ رﻃﻮﺑﺖ، ﺷﺨﻢ ﭘﺎﻳﻴﺰه ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎكورزﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را درﺑﺮﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ (ﺷﻜﻞ 1) ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎك ﻣﺸﺨﺼﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎكورزي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ را از روش ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﺮﺳﻮم ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻫﺪف آن ﺣﻔﻆ ﺣﺪاﻗﻞ 30 درﺻﺪ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ.

ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻳﻦ ادوات ﺧﺎكورزي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ، ﮔﺎوآﻫﻦﻫﺎي ﻗﻠﻤﻲ و ﻣﺮﻛﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ادوات ﺧﺎكورزي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻬﻴﻪ زﻣﻴﻦ، ﻃﻮري ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﻲ در ﺧﺎك ﻧﻔﻮذ ﻛﻨﻨﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﭼﻮن ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﺧﺎكورزي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ از ﻓﺸﺮدﮔﻲ ﺧﺎك ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﻧﻔﻮذ آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎك را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

در صورتی که کود پوسیده دامی در اختیار باشد،می توان آن را در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺨﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 20 ﺗﺎ 30 ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ﺧﺎك اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد.

در اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺧﺎكورزي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎك و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اداوﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﻮﻟﺘﻴﻮاﺗﻮر و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز دﻳﺴﻚ، ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮاﻫﻢﺷﺪن ﺑﺴﺘﺮ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﺷﺖ ﻣﻲﺷود.

بیشتر بخوانید: مقدمه ای بر پنبه

ﺷﻜﻞ -1 ﺧﺎكورز ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﺮ روي ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻛﺸﺖ ﻗﺒﻠﻲ

بیشتر بخوانید: ارقام پنبه

ﻣﺰاﻳﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎكورزي   

-1 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك

-2 ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف آب

-3 ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ

-4 ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ

 -5 اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﭘﺎﻳﺪاري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ

 -6 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎك

-7 اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮه رﻃﻮﺑﺘﻲ ﺧﺎك

-8 ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﺻﻞﺧﻴﺰي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎك و ﻛﻨﺘﺮل آﻓﺎت

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط سیده زهرا رضوی
سیده زهرا رضوی

مقالات مشابه:

نظری برای این آموزش ثبت نشده

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید