مصرف کود آلی در زعفران

ﻣﺎده آﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺟـﺰاي ﺧـﺎك ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ اﮔﺮﭼـﻪ ﻣﻘـﺪار آنﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﺟﺰاي ﺧﺎك ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ...

ﻣﺎده آﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺟـﺰاي ﺧـﺎك ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ اﮔﺮﭼـﻪ ﻣﻘـﺪار آنﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﺟﺰاي ﺧﺎك ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ آن در رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎي آﻟﯽ در ﺧﺎك ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪاري از ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ﺧـﺎك ﺷـﺪه و در رﺷـﺪ و ﺗﮑﺜﯿـﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺧﺎك ﻧﻘﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎري دارد. ﻣﺎده آﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﻧـﺪﻣﺎن ﻣﺼـﺮف ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻣﺎده آﻟﯽ، ﺧﺎك را ﭘﻮك ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻧﺘﻘﺎل آب و ﻫﻮا را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎك ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺎده آﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ در ﺧﺎك، از ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺧـﺎك در ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ ﭘﯿﺎز زﻋﻔﺮان ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺰرگ ﺷﺪنﭘﯿﺎز زﻋﻔـﺮان می شود.

در این ﺷﺮاﯾﻂ، زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮان ﮔﻞآوري آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎي آﻟﯽ، ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎي آﻟﯽ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮد داﻣﯽ ﺧﺎم در زراﻋﺖ زﻋﻔﺮان ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻮد داﻣﯽ ﺑﺮاي زﻋﻔﺮان ﮐﻮد ﮔﺎوي اﺳﺖ. ﮐﻮد داﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽﻋﻤﻞآوري و ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺎري از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز و ﻧﻤﺎﺗﺪ ﺑﺎﺷﺪ. در دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺖ، ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﺸﺎورزان در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎي آﻟﯽ -داﻣﯽ و ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ- ﮔﺮدﯾـﺪ. اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﺎده آﻟﯽ در ﺧﺎك ﻫﺎي زﯾـﺮ ﮐﺸـﺖ زﻋﻔـﺮان ﺷـﺪ. ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاد آﻟﯽ در ﺧﺎك ﻫﺎي زﯾﺮﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﺑـﺎ روﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﻮد و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎده آﻟﯽ ﺧﺎك ﻫﺎي زﯾﺮ ﮐﺸﺖ زﻋﻔـﺮان، زراﻋـﺖ آن ﺑـﺎ ﺧﻄـﺮات ﺟﺪي روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ آﮔـﺎﻫﯽ ﮐﺸـﺎورزان،ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎي آﻟﯽ در ﻣﺰارع زﻋﻔﺮان رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﯾﮏﺑﺎر ﻣﻘﺪار 30-40 ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر ﮐﻮد ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﭘﻮﺳﯿﺪه در ﻣﺰارع زﻋﻔﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

بیشتر بخوانیم: کاشت،داشت و برداشت زعفران

ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮد داﻣﯽ ﺧﺎم در زراﻋﺖ زﻋﻔﺮان ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻮد داﻣﯽ ﺑﺮاي زﻋﻔﺮان ﮐﻮد ﮔﺎوي اﺳﺖ. ﮐﻮد داﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞآوري و ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺎري از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻠﻒ ﻫﺮزو ﻧﻤﺎﺗﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط سیما جاویدی
سیما جاویدی

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید