علف های هرز زعفران

       

   
کاشت زعفران
برنامه غذایی زعفران
آفات زعفران
 
 

 

یکی از بزرگترین مشکلات مزارع زعفران وجود علفهای هرز است که از طریق رقابت برای جذب آب و مواد غذایی، نور و نفوذ به داخل پیازها باعث خسارت برای گیاه زعفران  و باعث کاهش عملکرد آن می شوند.

خسارت علفهای هرز به سبب چندساله بودن زعفران و رشد سبزینه ای اندک گیاه در شروع فصل و به خصوص در سالهای اول رشد و همچنین استفاده نادرست کشاورزان از کودهای دامی نپوسیده بسیار زیاد است.

پیشگیری و مبارزه

بهترین روش مبارزه با علف هرز  مدیریت علفهای هرز در مزرعه می باشد و روش مبارزه تلفیقی موثرترین روش می باشد. این روش شامل استفاده از روشهای زراعی، مکانیکی و شیمیایی می شود که در دو مرحله قبل و بعد از کاشت زعفران قابل استفاده است.

1- کنترل قبل از کاشت زعفران

برای جلوگیری از رشد علفهای هرز، قبل از اقدام به کاشت با استفاده از علفکشهای عمومی نظیر گلایفوزیت (رانداپ) و توفور-دی علف های هرز موجود در مزرعه را از بین ببرید. چنانچه بعد از سمپاشی علف هرزی در زمین باقی مانده باشد، با اجرای شخم عمیق علف های باقیمانده را ریشه کن کنید و سپس برای کاشت زعفران اقدام کنید.

الگوی کاشت مطلوب را رعایت کنید.

برای مشاهده روش کاشت زعفران کلیک کنید

 

2- مدیریت کنترل بعد از کاشت

درصورتی که پیاز زعفران کاشته شده و مزرعه احداث شده است، با توجه به مراحل رشد زعفران، علف هرز در سه مرحله کنترل می شود.

مرحله اول: بعد از جمع آوری گل های زعفران  تا قبل از به خواب رفتن زعفران

در مزارع کم وسعت یا مزارعی سال های اول رشد خود را دارند وجین دستی همراه با دوبار سله شکنی به فاصله 1 ماه از یکدیگر بهترین روش است. در سطح زیاد که وجین توجیه اقتصادی ندارد می توان برای کنترل علف هرزهای باریک برگ  از علف کش های فوکوس یا سوپر گالانت و برای کنترل علف هرزهای پهن برگ می توان از متریبوزین ( سنکور) استفاده کرد.

مرحله دوم: در خواب تابستانه

از اردیبهشـت کـه پیاز زعفـران خـواب تابسـتانه خـود را آغـاز می کنـد و هیـچ سـبزینه ای روی زمیـن نـدارد، میتـوان در صـورت حضـور علفهای هـرز با اسـتفاده از ادوات سـبک ضمـن سله کشـی تـا عمـق 10سـانتیمتر علف های هـرز را بـه روش مکانیکـی از بیـن برد. چنانچه ضرورت استفاده از علفکشها وجود داشته باشد، می توان از سموم عمومی نظیر رانداپ استفاده کرد.

مرحله سوم: بعد از آبیاری اول

در اوایل پاییز و قبل از بیرون آمدن گلها که 15 تا 25 روز طول می کشد، علف های هرزی که ذخیره بذر در خاک دارند امکان ظهور پیدا می کنند. در این صورت می توان به یکی از روش های زیر آنها را کنترل کرد:

 نرم کردن سطح خاک(خراش دادن) برای تسهیل بیرون آمدن گلها با استفاده از ادوات سبک که باعث کوبیدن زمین نشود. این روش در بین زارعان متداول است و به ویژه علف های یکساله را کنترل میکند.

استفاده از علفکشهای ترفالن یا سنکور از سبزشدن بذر و علف هرز جلوگیری می کند.

نکته: سمپاشی باید قبل از طلوع آفتاب یا هنگام بعدازظهر در هوای آرام و بدون باد انجام شود

اشتراک گذاری این پست:

آکادمی آموزش کشاورزی یکتابان مرکز تخصصی ارائه آموزش های تخصصی کشاورزی و مشاوره کشاورزی توسط برترین کارشناسان کشاورزی در ایران

ارسال شده توسط تیم علمی یکتابان
تیم علمی یکتابان

آموزش های مشابه:

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید