سم پاشی و محلول پاشی پنبه

ﺳﻤﭙﺎشﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﻓﻨﻲ ﻛﺸﺎورز....

 ﺳﻤﭙﺎشﻫﺎ وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رﻗﻴـﻖ ﺷـﺪه اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣـﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛﻨﺘـﺮل اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﻓـﺎت و ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻤﺎريزاي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻠـﻒﻫـﺎي ﻫـﺮز ﻣﻮﺟـﻮد در ﺳـﻄﺢ ﻣﺰرﻋـﻪ ﺑـﻪﻛـﺎر ﻣﻲروﻧﺪ. ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻳﻊ و ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎي ﺑﺮگرﻳ(ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷـﺖ) را ﻧﻴـﺰ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﻤﭙﺎشﻫﺎ ﭘﺨﺶﻛﺮد.

 ﻳﻚ ﺳﻤﭙﺎش ﺧﻮب ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻌـﻴﻦ و ﺑـﻪ ﻃـﻮرﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ روي ﺧﺎك ﻳﺎ ﺑﺮگﻫﺎي ﮔﻴـﺎه ﺑﭙﺎﺷـﺪ. ﻧﺎﻛـﺎﻣﻲ در اﻳـﻦ ﻫـﺪف ﺑـﻪ ﻏﻴـﺮ از ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻧﻜﺮدن اﻟﮕﻮي ﭘﺎﺷﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺑﻲاﺛﺮ ﺷﺪن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و اﺣﺘﻤﺎل آﺳﻴﺐ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﮔﻴـﺎه دراﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ زﻳﺎد ﺳﻢ ﻣﻲﺷﻮد.

بیشتر بخوانید:وجین پنبه

اﻟﻒ- ﺳﻤﭙﺎشﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﻓﻨﻲ ﻛﺸﺎورز

-1 ﺳﻢﭘﺎشﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺪون ﻣﻮﺗﻮر

-2 ﺳﻢﭘﺎشﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻮﺗﻮردار

-3 ﺳﻢﭘﺎشﻫﺎي ﺑﻮمدار (ﺷﻜﻞ6 )

ﺷﻜﻞ -6 ﺳﻤﭙﺎش ﺑﻮمدار ﭘﺸﺖ ﺗﺮاﻛﺘﻮري در ﺣﺎل ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﻨﺒﻪ

در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﺎدﺑﺮدﮔﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲﺗﻮان از ﺳﻤﭙﺎشﻫﺎي ﻫـﻮا ﻛﻤﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط سیما جاویدی
سیما جاویدی

مقالات مشابه:

نظری برای این آموزش ثبت نشده

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید