وجین پنبه

ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ روﻳﺸﻲ ﭘﻨﺒﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ وﺟﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﺰارع ﭘﻨﺒﻪﻛﺎري ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي وﺟﻴﻦ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺮﮔﻲ ﭘﻨﺒﻪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﻦ 20 ﺗﺎ 25 روز ﭘﺲ از ﺳﺒﺰﺷﺪن ﮔﻴﺎه اﺳﺖ.

 

وﺟﻴﻦ

ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻴﺎه، ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز در ﻳﻚ دوره 50روزه ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ. وﺟﻴﻦ ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل دﺳﺘﻲ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ و ازﻟﺤﺎظ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺑﻲﺧﻄﺮﺗﺮﻳﻦ روش ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﭘﻨﺒﻪاﺳﺖ.

ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ روﻳﺸﻲ ﭘﻨﺒﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ وﺟﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﺰارع ﭘﻨﺒﻪﻛﺎري ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي وﺟﻴﻦ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺮﮔﻲ ﭘﻨﺒﻪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﻦ 20 ﺗﺎ 25 روز ﭘﺲ از ﺳﺒﺰﺷﺪن ﮔﻴﺎه اﺳﺖ. ﺑﺮاي وﺟﻴﻦ، اﻏﻠﺐ از ﻛﻮﻟﺘﻴﻮاﺗﻮرﻫﺎي ردﻳﻔﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻪ ﻏﺎزي ﻳﺎ وﺟﻴﻦﻛﻦﻫﺎي دوار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد (ﺷﻜﻞ5).

بیشتر بخوانید: کاشت مستقیم پنبه بر روی بقایای محصول قبلی

ﻛﻮﻟﺘﻴﻮاﺗﻮرﻫﺎي دوار داراي ﭼﺮخﻫﺎي دﻧﺪاﻧﻪدار ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ درﺣﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮ روي ﺧﺎك ﺿﻤﻦ ﭼﺮﺧﺶ، ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز را ﺑﺎﻻ ﻣﻲآورﻧﺪ.

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط سیده زهرا رضوی
سیده زهرا رضوی

مقالات مشابه:

نظری برای این آموزش ثبت نشده

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید