کاشت مستقیم پنبه بر روی بقایای محصول قبلی

ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻓﻮاﻳﺪ ﻛﺸﺖ ﺑﺪون ﺷﺨﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺖ، ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺧﺎكورزي، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﻛﺎﺷﺖ اﺳﺖ

 

کاشت مستقیم پنبه بر روی بقایای محصول قبلی

ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوري در دﻫﻪﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﻛﺎﺷﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻲﺧﺎكورزي ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﺳﻄﺤﻲ را ﺣﻤﻞ ﻛﺮده، در ﺧﺎك ﺷﻴﺎر اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺑﺬر و ﻛﻮد را در داﺧﻞ آن ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ و ﺧﺎك روي ﺑﺬر را ﻓﺸﺮده ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف آب، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺧﺎك، ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎك، ﺗﻌﺪﻳﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺧﺎك و ﭘﻴﺶرسﻛﺮدن ﻣﺤﺼﻮل از ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﺧﺎكورزي ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ. ﻛﺸﺖ ﺑﺪون ﺷﺨﻢ، روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﻛﺸﺎورزي ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺪﻳﻞ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮﻫﻢﺧﻮردن ﺗﻮازن اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺎﻟﭻ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎك ﻓﻮاﻳﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ دارد ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ازﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﺎك، ﺣﻔﻆ رﻃﻮﺑﺖ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آن و ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎك ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﻴﺎه اﺷﺎره ﻛﺮد.

ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻓﻮاﻳﺪ ﻛﺸﺖ ﺑﺪون ﺷﺨﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺖ، ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺧﺎكورزي، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﻛﺎﺷﺖ اﺳﺖ.

بیشتر بخوانید: نکات کشت پنبه

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻي ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺧﺎك ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺸﻜﻲ و ﺳﺨﺘﻲ آن ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻔﻮذ ﺷﻴﺎر ﺑﺎزﻛﻦﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﻛﺎﺷﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎر در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲﺧﺎكورزي و در زﻣﻴﻦﻫﺎي ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ، از ﺷﻴﺎر ﺑﺎزﻛﻦﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ دﻳﺴﻜﻲ ﻛﻪ ﻟﺒﻪﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮاج ﻳﺎ ﻛﻨﮕﺮه دار اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.

اﻳﻦ ﺷﻴﺎر ﺑﺎزﻛﻦﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﺮوي ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎدي ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻠﺖ وزن ﺳﻨﮕﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎه و ﻓﺸﺎر ﻓﻨﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وارد ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﺑﺮﻳﺪه و ﺷﻴﺎر ﺑﺎرﻳﻜﻲ در ﺧﺎك اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺟﻠﻮ اﻳﻦ ﺷﻴﺎرﺑﺎزﻛﻦﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻲﺷﻮد و ﻛﻮد و ﺑﺬر ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در دو ﻋﻤﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻳﮕﺬاري ﻣﻲﺷﻮد.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻛﺎﺷﺖ در ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻏﻼت، ﭘﻴﺶ برهای ﻣﻮاج ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در ﺟﻠﻮي ﻫﺮ واﺣﺪ ﻛﺎﺷﺖ، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮش ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺳﺴﺖﻛﺮدن ﻳﻚ ﻧﻮار ﺑﺎرﻳﻚ ﺧﺎك ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺮﻛﺖ ﺷﻴﺎر ﺑﺎزﻛﻦﻫﺎي اﺻﻠﻲ دﺳﺘﮕﺎه در ﻋﻤﻖ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ (ﺷﻜﻞ 4)

ﺷﻜﻞ -4 ردﻳﻒ ﻛﺎر ﻛﺸﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﺸﺖ روي ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻛﺸﺖ ﻗﺒﻠﻲ

 

 

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط سیده زهرا رضوی
سیده زهرا رضوی

مقالات مشابه:

نظری برای این آموزش ثبت نشده

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید