اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك رﺷﺪ در زراﻋﺖ زﻋﻔﺮان

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗـﻨﺶ ﻫـﺎي زﻧـﺪه و ﻏﯿـﺮ زﻧـﺪه،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك رﺷﺪ ﮔﯿﺎهﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ...

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗـﻨﺶ ﻫـﺎي زﻧـﺪه و ﻏﯿـﺮ زﻧـﺪه،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك رﺷﺪ ﮔﯿﺎهﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾـﻦ ﻣـﻮاد ﺑﻄـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و ﯾـﺎﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و در زراﻋﺖ زﻋﻔﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

بیشتر بخوانیم: محلول پاشی زعفران

ﻣﻮاد ﻫﯿﻮﻣﯿﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﯿﺪ ﻫﯿﻮﻣﯿﮏ و اﺳﯿﺪﻓﻮﻟﻮﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺳﯿﺪ ﻫﯿﻮﻣﯿﮏ درﺷﺖ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷـﯽ آنﻫـﺎ ﺧﻮدداري ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﮐﯽ  ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺮك ﮐﻮدﻫﺎي ﻧﯿﺘﺮوژﻧﯽ ﻣﺼـﺮف ﺷـﻮد. ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ، ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ. اﺳـﯿﺪ ﻓﻮﻟﻮﯾـﮏ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺮد ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺑﻮدن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ  را ﻧﯿﺰ دارد و ﻣﯽﺗـﻮان از آن ﺑﺮاي ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ  روي ﮔﯿﺎه در ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط سیما جاویدی
سیما جاویدی

آموزش های مشابه:

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید