محلول پاشی زعفران

ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎزﻫـﺎي ﺟـﻮاﻧﯽ ﮐـﻪ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎنﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل روي ﭘﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺎدر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ..

ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎزﻫـﺎي ﺟـﻮاﻧﯽ ﮐـﻪ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎنﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل روي ﭘﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺎدر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ، ﻓﺎﻗﺪ رﯾﺸﻪ ﺑﻮده و ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﺎ آﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﮐﻪ ﺧﻮاب و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﯿﺎز ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻓﻘـﻂ ﺑـﻪ ﺑﺮگﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺘﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﻠﻮلﭘﺎﺷﯽ ﺑﺮﮔﯽ در اﯾﻦ دوره (اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ) ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ذﺧﯿـﺮه ﻣـﻮادﻏﺬاﯾﯽ در ﭘﯿﺎز ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﮔﻞآوري زﻋﻔﺮان ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد:

- ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد. ﻏﻠﯿﻆ ﺑﻮدن ﻣﺤﻠﻮل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻧﺎزلﻫﺎ، ﻣﻮﺟﺐ ﺳـﻮزش ﺑـﺮگ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ از ﻏﻠﻈﺖ ﻫـﺎي ﮐﻤﺘـﺮي از ﮐـﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﻏﻠﻈـﺖ ﮐـﻮد ﻣﺼـﺮﻓﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﯾـﺪﮐﺎﻫﺶ داده ﺷﻮد.

- زﻣﺎن ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وزش ﺑﺎد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷـﺪ وﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻨﮑﯽ ﻫﻮا ﺻﺒﺢ زود ﯾﺎ ﻏـﺮوب ﺑﻌـﺪ از ﮔﺮﻣـﺎي روزاﻧـﻪ اﻧﺠـﺎمﺷﻮد. اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻤﭙﺎش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﻣﺤﻠـﻮل ﭘﺎﺷـﯽ اﻫﻤﯿـﺖ زﯾـﺎدي دارد.ﺳﻤﭙﺎش ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﻮدر ﻧﻤﺎﯾﺪ.

بیشتر بخوانیم: مصرف کود پتاسیم در زعفران

- ﮐﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا در آب ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺣﻞ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺻـﺎف ﮔـﺮدد ﺗـﺎ از وارد ﺷﺪن ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﭙﺎش و ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﻧﺎزل ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد

- ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮگ زﻋﻔﺮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ازﻣﺎﯾﻊ ﻇﺮف ﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﯿﻢ در ﻫﺰار در ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

- ﭘﺲ از ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺰرﻋﻪ زﻋﻔﺮان آﺑﯿﺎري ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺣﺮﮐـﺖ ﺷـﯿﺮه آوﻧـﺪي درداﺧﻞ ﮔﯿﺎه ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ و از اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ در ﮔﯿﺎه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد.

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط سیما جاویدی
سیما جاویدی

آموزش های مشابه:

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید