راهکارهای-استفاده-از-آب-شور-در-کشاورزی

راهکارهای استفاده از آب شور در کشاورزی

قليم نقش موثري در تعيين طبقه بندي كيفي آب دارد . در منطقه اي كه داراي رژيم بارندگي مناسبي است نسبت به منطقه اي كه مقدار بارندگي آن كم است گياه توانايي تحمل شوري بالاتري را دارد .
نقش-سامانه-های-نوین-آبیاری-در-ارتقای-بهره-وری-آب-کشاورزی

نقش سامانه های نوین آبیاری در ارتقای بهره وری آب کشاورزی

در این کلیپ با نقش سامانه های نوین آبیاری در ارتقای بهره وری آب کشاورزی آشنا خواهید شد... بیتشر...
عوامل-موثر-در-شوری-خاک

عوامل موثر در شوری خاک

چگونه خاك شور مي شود؟بطور كلي عواملي چون سنگ مادر، آب دريا و خصوصاً آب آبياري باعث تجمع املاح...
کم-آبیاری-به-شیوه-خشکی-موضعی-ریشه

کم آبیاری به شیوه خشکی موضعی ریشه

  کم آبیاري به شیوه خشکی موضعی ریشه، راهکاري به منظور افزایش کارایی مصرف آب در باغات مقدمه...
نتیاج-پژوهش-های-کم-آبیاری

نتیاج پژوهش های کم آبیاری

نتایج برخی پژوهش هاي انجام شده در خصوص مدیریت کم آبیاري خشکی موضعی ریشهپژوهش هاي متنوعی در اعمال...
ماشین-های-مرکب-در-کشاورزی

ماشین های مرکب در کشاورزی

امــروزه اســتفاده از ماشــین های مرکــب در سیســتم های خــاک ورزی جدیــد یــک ضــرورت محســوب می شــود. زیــرا بــه منظــور اجــرای عملیــات آمــاده ســازی زمیــن...
کودهای-پرمصرف-کشاورزی-در-خوزستان

کودهای پرمصرف کشاورزی در خوزستان

مقدمه کودهای شیمیایی تامین کننده عناصر غذایی مورد نیاز برای رشد گیاه بوده و در صورت رعایت نکات...
تجهیزات-گلخانه-ای

تجهیزات گلخانه ای

قبل از وارد شدن به موضوع تجهيزات گلخانه لازم است اهميت آن ها توضيح داده شود. می دانيم که گل ها در مناطقی که هوای گرم دارد و در فضای آزاد کشت می شوند. در مناطق سردسير به علت....