مصرف کود فسفر در زعفران

از ﮐﻮدﻫﺎي ﻣﺮﮐﺐ ﺣﺎوي ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻪﻓﺴﻔﺮ آنﻫﺎ ﺑﺎ آب آﺑﯿﺎري ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ  ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺳـﺮك اﺳـﺘﻔﺎدهﮐﺮد...

ﻓﺴﻔﺮ ﻋﻨﺼﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ رﯾﺸـﻪ دﻫـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﮐﻤـﮏ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﻠﺪﻫﯽ و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي در ﮔﯿـﺎه دﺧﯿـﻞ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. در ﭘـﺎره اي از اراﺿﯽ زراﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﺧﺎك در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻓﺴﻔﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه در ﺧﺎك در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار داﺷـﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﺎك  اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روﺷﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در اﯾـﻦ اراﺿـﯽﻣﯽ ﺗﻮان از ﮐﻮد زﯾﺴﺘﯽ ﻣﯿﮑﻮرﯾﺰا ﺑﻬﺮه ﺑـﺮد در اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﮐﻮدﻫـﺎي ﻓﺴـﻔﺮه را ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد. ﻣﯿﮑﻮرﯾﺰا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﮔﯿـﺎه ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﮐـﻢ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻦ و روي را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﮔﯿﺎه در ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗـﻨﺶ رﻃـﻮﺑﺘﯽﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎك ﺑﯿﺶ از 15 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑـﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮمﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﮐﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮي  در زراﻋﺖ زﻋﻔﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد. اﮔـﺮ ﻣﯿـﺰان ﻓﺴـﻔﺮ ﺧﺎك  ﮐﻤﺘﺮ از 15 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﺑﺎﺷـﺪ، ﺗـﺎ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ 50 ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘـﺎرﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ ﮐﻪ داراي 46 درﺻﺪ P2O5 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  را ﻣﯽ ﺗـﻮان اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮد.

بیشتر بخوانیم: زمان مصرف کود نیتروژن در زراعت زعفران

ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎك 10 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑـﻮد 30 ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮمﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ در ﻫﮑﺘﺎر ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎي ﻓﺴـﻔﺮي -ﺳـﻮﭘﺮ ﻓﺴـﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙـﻞ ﯾـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ- درﻫﻨﮕﺎم اوﻟﯿﻦ آﺑﯿﺎري زﻋﻔﺮان ﺑﻨﺎم ﮔﻞآب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﮐﻮدﻫﺎي ﻣﺮﮐﺐ ﺣﺎوي ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻪﻓﺴﻔﺮ آنﻫﺎ ﺑﺎ آب آﺑﯿﺎري ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ  ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺳـﺮك اﺳـﺘﻔﺎدهﮐﺮد. اﻣﺎ ﮐﻮدﻫﺎي ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ ﯾﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺳـﺮك ﻣﺼـﺮف ﻧﮑﻨﯿـﺪ. ﻣﺼﺮف زﯾﺎد و ﺑﯽ روﯾﻪ ﮐﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮي ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﮐﻤﺒﻮد ﻋﻨﺎﺻـﺮ رﯾﺰﻣﻐـﺬي آﻫـﻦ و روي در زﻋﻔﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد، ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﺧﻮدداري ﺷﻮد.

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط سیما جاویدی
سیما جاویدی

آموزش های مشابه:

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید