زمان مصرف کود نیتروژن در زراعت زعفران

ﻧﯿﺘﺮوژن ﻋﻨﺼﺮي اﺳﺎﺳﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﮐﻤﺒﻮد آن رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ...

ﻧﯿﺘﺮوژن ﻋﻨﺼﺮي اﺳﺎﺳﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﮐﻤﺒﻮد آن رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦﻣﻨﺒﻊ ﻧﯿﺘﺮوژن در ﺧﺎك ﻫﺎ ﻣﺎده آﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  و ﻣﺼﺮف اﻧﺤﺼﺎري ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎه اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮدو ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎده آﻟﯽ و ﮐﻮدﻫﺎي ﻧﯿﺘﺮوژﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺘﺮوژﻧﯽ راﯾﺞ در ﺑﺎزار ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اوره ﺑﺎ46 درﺻﺪﻧﯿﺘﺮوژن ﺧﺎﻟﺺ، ﻧﯿﺘﺮات آﻣﻮﻧﯿﻮم ﺑﺎ ﺣﺪود 30 درﺻﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺧﺎﻟﺺ، ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﯿﻮم ﺑﺎ ﺣﺪود 21 درﺻﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺧﺎﻟﺺ و24 درﺻﺪ ﮔﻮﮔﺮد و ﮐﻮدﻫﺎي ﻣﺮﮐﺐ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻧﯿﺘﺮوژن ﻫﺮﮐﺪام ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪﮐﻪ زﻋﻔﺮان ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺣﺪود 50 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺘﺮوژن ﺧﺎﻟﺺ در ﻫﮑﺘﺎر از ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارد. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺎز زﻋﻔﺮان در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ از آﺑﺸﻮﯾﯽ ﻧﯿﺘﺮوژن در ﻃﯽ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﺰه و زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد. در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ پ ﻫﺎش ﺧﺎك ﺑﺎﻻ -ﺣﺪود8 -ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﯿﻮم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﯿﺪي ﺑﻮدن ارﺟﺤﯿﺖ دارد.

بیشتر بخوانیم: مصرف کود آلی در زعفران

زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎي ﻧﯿﺘﺮوژﻧﯽ

ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻞ زﻋﻔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺰرﻋﻪ زﻋﻔﺮان را آﺑﯿﺎري ﻧﻤﻮد.اولینﻗﺴﻤﺖ از ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﻧﯿﺘﺮوژن ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود 50 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﮐﻮد اوره در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن راﻧﺪﻣﺎن ﺟﺬب ﮐﻮد، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻮد از اﺳﯿﺪ ﻫﯿﻮﻣﯿﮏ  ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 2 ﺗﺎ 3  ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر   اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻧﻮﺑﺖ  ﺑﻌﺪي  ﻣﺼﺮف  ﮐﻮد  ﻧﯿﺘﺮوژﻧﯽ  ﯾﮏ  ﻣﺎه  ﺑﻌﺪ  ﻫﻤﺰﻣﺎن  ﺑﺎ  آﺑﯿﺎري  و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 35 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر اوره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم ﻣﺼﺮف ﺳﺮك ﻧﯿﺘﺮوژن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان 15 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر اوره را ﻣﯽ ﺗﻮان درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ از ﮐﻮد ﻫﺎي ﻧﯿﺘﺮوژﻧﯽ ﻗﺒﻞ از آﺑﯿﺎري اول اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ. زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﻠﺪﻫﯽ زﻋﻔﺮان ﮔﺮدد و ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻇﻬﻮر ﺑﺮگ ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﻠﺪﻫﯽ ﺷﺪه، ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻞ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط سیما جاویدی
سیما جاویدی

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید