تنظیم بذر کار پنبه

ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻳﺰش ﺑﺬر ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ، ﻳﻚ واﺣﺪ ﺑﺬرﻛﺎر را از زﻣﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و در اﻧﺘﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ (زﻳﺮ ﺷﻴﺎر ﺑﺎزﻛﻦ) ﻇﺮﻓﻲ را ﺑﺮاي ﺟﻤﻊآوري ﺑﺬرﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ.

 

تنظیم بذر کار پنبه

1- ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺬرﻛﺎر ﺑﺮاي ﻛﺎﺷﺖ ﭘﻨﺒﻪ

اﻟﻒ- ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻳﺰش ﺑﺬر ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ، ﻳﻚ واﺣﺪ ﺑﺬرﻛﺎر را از زﻣﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و در اﻧﺘﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ (زﻳﺮ ﺷﻴﺎر ﺑﺎزﻛﻦ) ﻇﺮﻓﻲ را ﺑﺮاي ﺟﻤﻊآوري ﺑﺬرﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ. اﻫﺮم ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻳﺰش ﺑﺬر آن واﺣﺪ را، روي درﺟﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ( ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل: 25 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر)ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ. ﭼﺮخ ﻓﺸﺎردﻫﻨﺪه را ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك واﺣﺪ ﺑﺬرﻛﺎر ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﻲﭼﺮﺧﺎﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 0.1 ﻫﻜﺘﺎر ﻛﺸﺖ ﺷﻮد. وزن ﺑﺬر ﺧﺎرج ﺷﺪه از اﻧﺘﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﺳﻘﻮط ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺑﺮ 5/2 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد دوران، ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﺪد 1000 را ﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ردﻳﻒﻫﺎي ﻛﺸﺖ )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ( ﺗﻘﺴﻴﻢﻛﺮده وﺳﭙﺲ ﺣﺎﺻﻞ آن را ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺮخ )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ)ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﻞ وزن ﺑﺬر ﻛﺸﺖ ﺷﺪه در ﻫﻜﺘﺎر (25 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم) را ﺑﺮ وزن ﻫﺰارداﻧﻪﺗﻘﺴﻴﻢ و ﺣﺎﺻﻞ آن را در ﻋﺪد 1000 ﺿﺮب ﻛﻨﻴﻢ ﺗﻌﺪاد ﺑﺬرﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر( 10000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ) ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ (وزن ﻫﺰار داﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺬر اﺳﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﻪ و ﻳﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺬر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.)

ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﺪد 10000 ﺑﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ردﻳﻒﻫﺎي ﻛﺸﺖ (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ)،ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ 25 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺬر (وزن ﺑﺬر در ﻫﻜﺘﺎر) ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺬرﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ردﻳﻒ، ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻟﻲ را ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺬر در ﻫﻜﺘﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ.

بیشتر بخوانید: آماده سازی زمین کشت پنبه

 ﻣﺜﺎل: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وزن ﻫﺰارداﻧﻪ 160 ﮔﺮم (0.16 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم) و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ردﻳﻒﻫﺎي ﻛﺎﺷﺖ 75 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﻮد، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺬرﻫﺎي ﻛﺸﺖﺷﺪه ﺑﺮ رويردﻳﻒ ﺑﻪ روش زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

ب- ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻃﻮل ﻋﻼﻣﺖﮔﺬار

ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﺸﺖ ﺷﻮد ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ دوﺑﺎره ﻛﺸﺖ ﻧﺸﻮد، ازﻋﻼﻣﺖﮔﺬار (ﻣﺎرﻛﺮ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ (2) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد، دو ﻋﻼﻣﺖﮔﺬار در دو اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺬرﻛﺎر ﻗﺮار دارﻧﺪ. در ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺸﺖ ﺑﺬر (در ﻫﻨﮕﺎم رﻓﺖ(ﻳﻜﻲ از ﻋﻼﻣﺖﮔﺬارﻫﺎ روي زﻣﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺸﻘﺎب اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖﮔﺬار، ﺿﻤﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺬرﻛﺎر، ﺷﻴﺎري در زﻣﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺷﻴﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺧﻄﻲ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮاي راﻧﻨﺪه ﺗﺮاﻛﺘﻮر(در ﺑﺮﮔﺸﺖ) اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻃﻮل ﻋﻼﻣﺖﮔﺬار از راﺑﻄﻪ زﻳﺮاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.

 

ﻛﻪ در آن: D : ﻃﻮل ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬار ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ

A: ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﺮخﻫﺎي ﺟﻠﻮ ﺗﺮاﻛﺘﻮر ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ

B: ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺷﻴﺎر ﺑﺎزﻛﻦ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ

 C: ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺷﻴﺎر ﺑﺎزﻛﻦ ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ

ﻣﺜﺎل: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﺮخﻫﺎي ﺟﻠﻮ ﺗﺮاﻛﺘﻮر (وﺳﻂ ﺑﻪ وﺳﻂ ﭼﺮخﻫا) 160ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﻮل ﻋﻼﻣﺖﮔﺬار(ﻣﺎرﻛﺮ)ﺑﺮاي ﻳﻚ ردﻳﻒ ﻛﺎر ﺷﺶ ردﻳﻔﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎي 75 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮي ﺑﻴﻦ ردﻳﻒﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ روش زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

 

 

 

 

2- ﻋﻤﻖ ﻛﺎﺷﺖ

ﻋﻤﻖ ﻛﺎﺷﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در ﺟﻮاﻧﻪزدن ﺑﺬرﻫﺎ و ﺑﻴﺮونآﻣﺪن ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ از ﺧﺎك ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﺷﺖ در ردﻳﻒﻛﺎرﻫﺎ از وﺳﺎﻳﻞ و روش ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻴﺎرﺑﺎزﻛﻦ، ﭼﺮخ ﻓﺸﺎردﻫﻨﺪه، ﭼﺮخ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻖ و ﻳﺎ ﻛﻔﺸﻚﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. ﻋﻤﻖ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺮاي ﺑﺬر ﭘﻨﺒﻪ در زﻣﻴﻦﻫﺎي رﺳﻲ ﺳﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ و در زﻣﻴﻦﻫﺎي ﺷﻨﻲ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﻋﻤﻖ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺧﺎك و ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﻛﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺬر ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻋﻤﻘﻲ از ﺧﺎك ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﻃﻮﺑﺖ را ﺟﺬب ﻛﻨﺪ.

 

 

 

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط سیده زهرا رضوی
سیده زهرا رضوی

مقالات مشابه:

نظری برای این آموزش ثبت نشده

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید