باکتری های محرک رشد زعفران

ﺧﺎكﻫﺎ ﺳﺮﺷﺎر از رﯾﺰﺟﺎﻧﺪارن ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﺎﮐﺘﺮيﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ درﺻﻮرت وﺟﻮد، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ و وﯾﺘـﺎﻣﯿﻦﻫـﺎ و ﻣـﻮاد ﻣﺤـﺮك رﺷـﺪ دﯾﮕﺮ، ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﮔﯿﺎه ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ.

ﺧﺎكﻫﺎ ﺳﺮﺷﺎر از رﯾﺰﺟﺎﻧﺪارن ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﺎﮐﺘﺮيﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ درﺻﻮرت وﺟﻮد، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ و وﯾﺘـﺎﻣﯿﻦﻫـﺎ و ﻣـﻮاد ﻣﺤـﺮك رﺷـﺪ دﯾﮕﺮ، ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﮔﯿﺎه ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ. ﺑـﺎﮐﺘﺮي ﻫـﺎي ﻣﺤـﺮك رﺷـﺪ اﻣـﺮوزه ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮد در ﺑﺎزار و در دﺳﺘﺮس ﮐﺸﺎورزان ﻗﺮار دارﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﻮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ﺟﺎﻣـﺪ و ﻣﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف ﮐﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد.

بیشتر بخوانیم: اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك رﺷﺪ در زراﻋﺖ زﻋﻔﺮان

ﻣﯿﮑﻮرﯾﺰا

ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﻫﻤﺰﯾﺴﺖ ﺑـﺎ رﯾﺸـﻪ ﮔﯿﺎﻫـﺎن-ﻣﯿﮑـﻮرﯾﺰا-، ﮔـﺮوه دﯾﮕـﺮي از ﻣـﻮادﻣﺤﺮك رﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آنﻫﺎ ﺑﺮاي زﻋﻔـﺮان در ﺳﺎل اول ﮐﺸﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﺰرﻋﻪ زﻋﻔﺮان ﺑـﻪ ﮔﯿـﺎه در ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ و ﻋﻨﺎﺻﺮ رﯾﺰﻣﻐﺬي ﮐﻤﮏ زﯾﺎدي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑـﻮرﯾﺰادر ﺳﺎل اول ﻫﻨﮕﺎم آﻣﺎده ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ ﺑﺮاي ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان اﺳﺖ.

ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟

1-اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﻮدن ﻣﺤـﻞ ﺑـﺮاي ﮐﺸـﺖ زﻋﻔﺮان را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد . ﺧـﺎك ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﮐﺸـﺖ زﻋﻔـﺮان ﺧـﺎﮐﯽ اﺳـﺖ ﻓﺎﻗـﺪ ﺷﻮري-ﺷﻮري ﮐﻤﺘﺮ از 4 دﺳﯽ زﯾﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ- ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و زﻫﮑﺸﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ

2- اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮد داﻣﯽ ﭘﻮﺳﯿﺪه در زﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 30 ﺗﺎ 40 ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر

3- ﻣﺼﺮف ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻮدﻫﺎي ﭘﺮ ﻣﺼﺮف و ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺧﺎك

4- ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎﮐﺮو و ﻣﯿﮑﺮو در اواﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه

5- اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﺮگ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﮔﯿﺎه و اﺻﻼح ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ در زﻣـﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ -اواﯾﻞ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه-

 

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط سیما جاویدی
سیما جاویدی

آموزش های مشابه:

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید