توصیه-های-فنی-هرس-باردهی-پسته-بخش-دوم

توصیه های فنی هرس باردهی پسته-بخش دوم-

در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه، ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل زﯾﺎد و ﻣﺮﻏﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮر ﺑﺎ ﺷﺪت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط و ﺑﻮﯾﮋه ....

توصیه-های-فنی-هرس-باردهی-پسته

توصیه های فنی هرس باردهی پسته-بخش اول-

در ﻫﺮس ﺷﺎﺧﻪ، ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻓﺮم و ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮب و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از رﺷﺪ ﺑﯽ روﯾﻪ و ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدن ﺑﺎروري وﮐﻢ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ...

هرس-ماشینی-پسته

هرس ماشینی پسته

در اﯾﻦ روش، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺮس ﺑﺎردﻫﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ادوات ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﻫﺮس ﺳـﺮﺑﺮداري -ﺳـﺮزﻧﯽ-و ﺗﻨـﮏ ﺷﺎﺧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد...

هرس-دستی-پسته

هرس دستی پسته

در اﯾﻦ روش، ﻫﺮس درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻫﺮس و ﻧﯿﺮوي ﮐـﺎرﮔﺮ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ ﺷـﻮد...

هرس-تابستانه-و-زمستانه-پسته

هرس تابستانه و زمستانه پسته

اﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﺮس زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮگ ﻫﺎ ﺧﺰان ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﯾﺰش ﻣﯽ نمایند.....

ﻫﺮس-ﺗﻨﮏ-ﺷﺎﺧﻪ

ﻫﺮس ﺗﻨﮏ ﺷﺎﺧﻪ پسته

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎل آوري، ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﻮه دﻫﻨﺪه ﭘﺴﺘﻪ را ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ﭘﺮﺑﺎر ﺑﻪ ﺣـﺪود ﻧﺼـﻒ ﺗﺎ 2/3  ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.....

ﻫﺮس-رﯾﺸﻪ-پسته

ﻫﺮس رﯾﺸﻪ پسته

ﻫﺮس رﯾﺸﻪ درﺧﺘﺎن ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬب ازت ﺷﺪه، رﺷﺪ روﯾﺸﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻫﯿﺪرات ﻫﺎي ﮐﺮﺑﻦ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد....

ﻫﺮس-ﺳﺮﺑﺮداري-درﺧﺘﺎن-ﻣﺴﻦ-ﺟﻬﺖ-ﺟﻮان-ﺳﺎزي

ﻫﺮس ﺳﺮﺑﺮداري درﺧﺘﺎن ﻣﺴﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻮان ﺳﺎزي

درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ داراي دوره ﺑﺎردﻫﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﺳﻨﯿﻦ 50 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ...

ﻫﺮس-ﺳﺮﺑﺮداري-درﺧﺘﺎن-ﻣﺴﻦ-ﺟﻬﺖ-ﺗﻐﯿﯿﺮ-رﻗﻢ

ﻫﺮس ﺳﺮﺑﺮداري درﺧﺘﺎن ﻣﺴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻗﻢ

درﺧﺘﺎن ﻣﺴﻦ ﯾﺎ درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ داراي رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮﺑﺮداري ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ را در ﺑﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻫﺮس-ﺳﺮﺑﺮداري-درﺧﺘﺎن-ﺟﻮان-ﺟﻬﺖ-اﻧﺠﺎم-ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﻫﺮس ﺳﺮﺑﺮداري درﺧﺘﺎن ﺟﻮان ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮔﻠﺪﻫﯽ و ﺑﺎردﻫﯽ درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ و ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻦ رﻗﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ...

هرس-سربرداری

هرس سربرداری

ﺳﺮﺑﺮداري ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﻄﻊ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺮ ﯾﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﺎزو، ﺷﺎﺧﻪ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي درﺧﺖ ﮐﻪ در اﯾـﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﯾﺎ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ و ﺑﺎزو از زﯾﺮ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد...

سال-آوری-پسته-و-مشکلات-آن

سال آوری پسته و مشکلات آن

ﻋدم  ﺗﻮﻟید ﻣﺤصول ﯾﮑﻨﻮاﺧت و ﯾﮑﺴان در ﺳﺎل های ﻣﺘﻮاﻟﯽ را سال آوري ﻣـﯽﮔﻮیند....

انواع-هرس-در-پسته

انواع هرس در پسته

ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﺮس ﻓﺮم، ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺷﮑﻞ دﻫﯽ درﺧﺘﺎن ﺟﻮان ﭘﺴﺘﻪ در دوره ﻧﻮﻧﻬﺎﻟﯽ -ﺳﻨﯿﻦ 2-7 ﺳﺎﻟﮕﯽ- ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ...

پاجوش-و-تنه-جوش-چیست

پاجوش و تنه جوش چیست؟

ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از رﺷﺪ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﯾﺎ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻔﺘﻪ در زﯾﺮ ﻣﺤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﺮ روي ﭘﺎﯾﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

تفاوت-جوانه-های-زایشی-انتهایی-و-جانبی-پسته

تفاوت جوانه های زایشی،انتهایی و جانبی پسته

ﺟﻮاﻧﻪهاییﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻞ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﻮه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻌﺪي آﻧﺮا ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ...

جوانه-های-رویشی-پسته

جوانه های رویشی پسته

جوانه هایی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ رﺷﺪ روﯾﺸﯽ، رﺷﺪ ﻃﻮﻟﯽ ﺷﺎﺧﻪ و اﯾﺠﺎد ﺑﺮگ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ...

تهیه-نهال-استاندارد

تهیه نهال استاندارد

در این ویدئو با نحوه تهیه نهال استاندارد آشنا می شویم.