پیوند-پسته

پیوند پسته

پیوند عبارت است از جدا نمودن قسمتی از زاینده یک گیاه و چسباندن آن به قسمتی از اندام روینده گیاه دیگر به نحوی که از ترکیب این اتصال، کولتیوار یا رقم مورد نظر به دست آید...
شرح-نکات-کامل-زراعت-گیاه-گشنیز

شرح نکات کامل زراعت گیاه گشنیز

گشنیز گیاهی است یک ساله با نام علمی (Coriandrum sativum) که متعلق به خانواده ­ی چتریان است.ریشه ­ی این گیاه به طول 20 تا 40 سانتی­متر...
توصیه-های-فنی-هرس-باردهی-پسته-بخش-دوم

توصیه های فنی هرس باردهی پسته-بخش دوم-

در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه، ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل زﯾﺎد و ﻣﺮﻏﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮر ﺑﺎ ﺷﺪت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط و ﺑﻮﯾﮋه ....
توصیه-های-فنی-هرس-باردهی-پسته

توصیه های فنی هرس باردهی پسته-بخش اول-

در ﻫﺮس ﺷﺎﺧﻪ، ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻓﺮم و ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮب و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از رﺷﺪ ﺑﯽ روﯾﻪ و ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدن ﺑﺎروري وﮐﻢ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ...
هرس-ماشینی-پسته

هرس ماشینی پسته

در اﯾﻦ روش، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺮس ﺑﺎردﻫﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ادوات ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﻫﺮس ﺳـﺮﺑﺮداري -ﺳـﺮزﻧﯽ-و ﺗﻨـﮏ ﺷﺎﺧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد...
هرس-دستی-پسته

هرس دستی پسته

در اﯾﻦ روش، ﻫﺮس درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻫﺮس و ﻧﯿﺮوي ﮐـﺎرﮔﺮ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ ﺷـﻮد...
هرس-تابستانه-و-زمستانه-پسته

هرس تابستانه و زمستانه پسته

اﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﺮس زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮگ ﻫﺎ ﺧﺰان ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﯾﺰش ﻣﯽ نمایند.....
ﻫﺮس-ﺗﻨﮏ-ﺷﺎﺧﻪ

ﻫﺮس ﺗﻨﮏ ﺷﺎﺧﻪ پسته

اﯾﻦ روش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﯿﺦ ﺑﺮ ﮐﺮدن ﺷﺎﺧﻪ از اﻧﺘﻬﺎي ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ، اﯾﻦ روش اوﻻً ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷـﯿﺪ  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد ﺳﺎﯾﻪ در درﺧﺖ، ﺗﺴﺮﯾﻊ در رﺷﺪ...
ﻫﺮس-رﯾﺸﻪ-پسته

ﻫﺮس رﯾﺸﻪ پسته

ﻫﺮس رﯾﺸﻪ درﺧﺘﺎن ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬب ازت ﺷﺪه، رﺷﺪ روﯾﺸﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻫﯿﺪرات ﻫﺎي ﮐﺮﺑﻦ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد....
ﻫﺮس-ﺳﺮﺑﺮداري-درﺧﺘﺎن-ﻣﺴﻦ-ﺟﻬﺖ-ﺟﻮان-ﺳﺎزي

ﻫﺮس ﺳﺮﺑﺮداري درﺧﺘﺎن ﻣﺴﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻮان ﺳﺎزي

درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ داراي دوره ﺑﺎردﻫﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﺳﻨﯿﻦ 50 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ...
ﻫﺮس-ﺳﺮﺑﺮداري-درﺧﺘﺎن-ﻣﺴﻦ-ﺟﻬﺖ-ﺗﻐﯿﯿﺮ-رﻗﻢ

ﻫﺮس ﺳﺮﺑﺮداري درﺧﺘﺎن ﻣﺴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻗﻢ

درﺧﺘﺎن ﻣﺴﻦ ﯾﺎ درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ داراي رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮﺑﺮداري ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ را در ﺑﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﺮس-ﺳﺮﺑﺮداري-درﺧﺘﺎن-ﺟﻮان-ﺟﻬﺖ-اﻧﺠﺎم-ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﻫﺮس ﺳﺮﺑﺮداري درﺧﺘﺎن ﺟﻮان ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮔﻠﺪﻫﯽ و ﺑﺎردﻫﯽ درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ و ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻦ رﻗﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ...
هرس-سربرداری

هرس سربرداری

ﺳﺮﺑﺮداري ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﻄﻊ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺮ ﯾﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﺎزو، ﺷﺎﺧﻪ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي درﺧﺖ ﮐﻪ در اﯾـﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﯾﺎ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ و ﺑﺎزو از زﯾﺮ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد...
سال-آوری-پسته-و-مشکلات-آن

سال آوری پسته و مشکلات آن

ﻋدمﺗﻮﻟید ﻣﺤصول ﯾﮑﻨﻮاﺧت و ﯾﮑﺴان در ﺳﺎل های ﻣﺘﻮاﻟﯽ را سال آوري ﻣـﯽﮔﻮیند. ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد...
انواع-هرس-در-پسته

انواع هرس در پسته

ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﺮس ﻓﺮم، ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺷﮑﻞ دﻫﯽ درﺧﺘﺎن ﺟﻮان ﭘﺴﺘﻪ در دوره ﻧﻮﻧﻬﺎﻟﯽ -ﺳﻨﯿﻦ 2-7 ﺳﺎﻟﮕﯽ- ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ...
پاجوش-و-تنه-جوش-چیست

پاجوش و تنه جوش چیست؟

ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از رﺷﺪ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﯾﺎ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻔﺘﻪ در زﯾﺮ ﻣﺤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﺮ روي ﭘﺎﯾﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
تفاوت-جوانه-های-زایشی-انتهایی-و-جانبی-پسته

تفاوت جوانه های زایشی،انتهایی و جانبی پسته

ﺟﻮاﻧﻪهاییﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻞ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﻮه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻌﺪي آﻧﺮا ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ، اﮐﺜﺮ ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه...
جوانه-های-رویشی-پسته

جوانه های رویشی پسته

جوانه هایی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ رﺷﺪ روﯾﺸﯽ، رﺷﺪ ﻃﻮﻟﯽ ﺷﺎﺧﻪ و اﯾﺠﺎد ﺑﺮگ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. ﮐﻠﯿﻪ جوانهﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه -اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ-در درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ...
تهیه-نهال-استاندارد

تهیه نهال استاندارد

در این ویدئو با نحوه تهیه نهال استاندارد آشنا می شویم.
زمان-برداشت-پسته

زمان برداشت پسته

بهترین زمان برای برداشت پسته زمانی است که 80-70% محصول رسیده باشد و پسته دارای بالاترین کیفیت خود با...
پوسیدگی-قهوه-ای-میوه-مرکبات

پوسیدگی قهوه ای میوه مرکبات

علایم بیماری، با انتقال اسپور قارچ ازسطح خاک و نفوذ مستقیم لوله تندش یافته از اسپور به سطح میوه آغاز می شود. در این حالت در یک طرف میوه پوسیدگی به رنگ قهوه ای روشن...