آفات-پسته-2

آفات پسته

شخم زدن در فصل زمستان در کاهش جمعیت پسیل پسته تاثیر فوق العاده ای دارد؛ زیرا زیستگاه این آفت در سطح و یا زیر خاک و برگ می باشد و با شخم زدن در واقع زیستگاه آن نابود می شود.
کاشت-پسته

کاشت پسته

کاشت نهال پسته: این روش بهترین روش کاشت پسته تلقی می‌شود درست است که خرید نهال پسته هزینه بر است اما کاشت نهال مناسب و با کیفیت با سودآوری بالایی توام است
برنامه-غذایی-انگور

برنامه غذایی انگور

تغذیه متعادل در هر عملیات زراعی و باغی یکی از فاکتورهای مهم برای دستیابی به عملکرد بالا در محصولات کشاورزی است.
برنامه-غذایی-گردو

برنامه غذایی گردو

کودهای مورد نیاز گردو
برنامه-غذایی-سیب-و-گلابی

برنامه غذایی سیب و گلابی

درختان به برنامه غذایی فنی و اصولی نیاز ضروری دارند.
برنامه-غذایی-انار

برنامه غذایی انار

مدیریت تغذیه اناریکی از فاکتورهای مهم و موثر در تعیین کیفیت و کمیت محصول می باشد.
برنامه-غذایی-گیلاس-و-آلبالو

برنامه غذایی گیلاس و آلبالو

اولین و مهمترین کار در مدیریت باغات گیلاس انتخاب یک برنامه کودی و غذایی مناسب می باشد.
برنامه-غذایی-هلو-و-آلو

برنامه غذایی هلو و آلو

در صورتی که درخت هلو و آلو در شرایط خاک و آبیاری مناسب و برنامه غذایی اصولی قرار گیرند، می‌تواند بهتر و سریع‌تر رشد کند و عملکرد بهتری از خود نشان دهند.
برنامه-غذایی-پسته

برنامه غذایی پسته

پسته از گیاهان بسیار حساس به مراحل تغذیه ای می باشد و داشتن یک برنامه غذایی اصولی و فنی باعث کیفیت باغ و باردهی در سال های آینده می شود.
پیوند-پسته

پیوند پسته

پیوند عبارت است از جدا نمودن قسمتی از زاینده یک گیاه و چسباندن آن به قسمتی از اندام روینده گیاه دیگر به نحوی که از ترکیب این اتصال، کولتیوار یا رقم مورد نظر به دست آید...
شرح-نکات-کامل-زراعت-گیاه-گشنیز

شرح نکات کامل زراعت گیاه گشنیز

گشنیز گیاهی است یک ساله با نام علمی (Coriandrum sativum) که متعلق به خانواده ­ی چتریان است.ریشه ­ی این گیاه به طول 20 تا 40 سانتی­متر...
توصیه-های-فنی-هرس-باردهی-پسته-بخش-دوم

توصیه های فنی هرس باردهی پسته-بخش دوم-

در ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه، ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل زﯾﺎد و ﻣﺮﻏﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮر ﺑﺎ ﺷﺪت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط و ﺑﻮﯾﮋه ....
توصیه-های-فنی-هرس-باردهی-پسته

توصیه های فنی هرس باردهی پسته-بخش اول-

در ﻫﺮس ﺷﺎﺧﻪ، ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻓﺮم و ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮب و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از رﺷﺪ ﺑﯽ روﯾﻪ و ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدن ﺑﺎروري وﮐﻢ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ...
هرس-ماشینی-پسته

هرس ماشینی پسته

در اﯾﻦ روش، ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺮس ﺑﺎردﻫﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ادوات ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﻫﺮس ﺳـﺮﺑﺮداري -ﺳـﺮزﻧﯽ-و ﺗﻨـﮏ ﺷﺎﺧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد...
هرس-دستی-پسته

هرس دستی پسته

در اﯾﻦ روش، ﻫﺮس درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻫﺮس و ﻧﯿﺮوي ﮐـﺎرﮔﺮ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ ﺷـﻮد...
هرس-تابستانه-و-زمستانه-پسته

هرس تابستانه و زمستانه پسته

اﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﺮس زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮگ ﻫﺎ ﺧﺰان ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﯾﺰش ﻣﯽ نمایند.....
ﻫﺮس-ﺗﻨﮏ-ﺷﺎﺧﻪ

ﻫﺮس ﺗﻨﮏ ﺷﺎﺧﻪ پسته

اﯾﻦ روش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﯿﺦ ﺑﺮ ﮐﺮدن ﺷﺎﺧﻪ از اﻧﺘﻬﺎي ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ، اﯾﻦ روش اوﻻً ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷـﯿﺪ  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد ﺳﺎﯾﻪ در درﺧﺖ، ﺗﺴﺮﯾﻊ در رﺷﺪ...
ﻫﺮس-رﯾﺸﻪ-پسته

ﻫﺮس رﯾﺸﻪ پسته

ﻫﺮس رﯾﺸﻪ درﺧﺘﺎن ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬب ازت ﺷﺪه، رﺷﺪ روﯾﺸﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻫﯿﺪرات ﻫﺎي ﮐﺮﺑﻦ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد....
ﻫﺮس-ﺳﺮﺑﺮداري-درﺧﺘﺎن-ﻣﺴﻦ-ﺟﻬﺖ-ﺟﻮان-ﺳﺎزي

ﻫﺮس ﺳﺮﺑﺮداري درﺧﺘﺎن ﻣﺴﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻮان ﺳﺎزي

درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ داراي دوره ﺑﺎردﻫﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﺳﻨﯿﻦ 50 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ...
ﻫﺮس-ﺳﺮﺑﺮداري-درﺧﺘﺎن-ﻣﺴﻦ-ﺟﻬﺖ-ﺗﻐﯿﯿﺮ-رﻗﻢ

ﻫﺮس ﺳﺮﺑﺮداري درﺧﺘﺎن ﻣﺴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻗﻢ

درﺧﺘﺎن ﻣﺴﻦ ﯾﺎ درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ داراي رﻗﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮﺑﺮداري ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ را در ﺑﻬﺎر ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﺮس-ﺳﺮﺑﺮداري-درﺧﺘﺎن-ﺟﻮان-ﺟﻬﺖ-اﻧﺠﺎم-ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﻫﺮس ﺳﺮﺑﺮداري درﺧﺘﺎن ﺟﻮان ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮔﻠﺪﻫﯽ و ﺑﺎردﻫﯽ درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ و ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻦ رﻗﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ...