عوامل-آلودگی-خاک-وروش-های-پاکسازی-آن

عوامل آلودگی خاک وروش های پاکسازی آن

عوامـل متعـدد و مختلفـی در آلودگـی خـاک دخالـت دارنـد کـه اهـم آن هـا شـامل اسـتفاده بیـش از حـد مجـاز سـموم و کودهـای شـیمیایی، آبیـاری مـزارع بـا فاضلاب هـای آلـوده از عوامـل...
اصلاح-خاک-وکود-دهی

اصلاح خاک و کود دهی

خصوصیــات فیزیکــی، شــیمیایی و بیولوژیکــی خــاک از مهم تریــن عوامــل بــرای رشــد و نمــو گیاهــان دارویــی و مــاده مؤثــره آن هــا می باشــد. علــت اختــاف میــزان مــاده مؤثــره ...