افزایش-نرخ-آبستنی-دام-سنگین

افزایش نرخ آبستنی دام سنگین

باروری یک گاو شیری متاثر از باروری اسپرم و باروری گاو ماده و همچنین عوامل مدیریتی است. از جمله عوامل...