آشنایی-با-انواع-کودها

آشنایی با انواع کودها

واسیلی واسیِلویچ داکوچایف معمولا به عنوان پدر علم خاکشناسی و مطالعه خاک در محیط طبیعی خود شناخته میشود. وی در اول مارس 1846 میلادی در استان اسمولنسک امپراتوری روسیه چشم...
انواع-کودکشاورزی

انواع کود کشاورزی

هـر نـوع مـوادی كـه چـه از نظـر كیفـی و چـه از نظـر كمـی باعـث تقویـت خـاک و بـالا بـردن حاصلخیـزی خـاک و همچنیـن باعـث افزایـش عملكـرد محصـول می شـود را كـود می گوینـد....
کودسبز

کودسبز

بـه معنـای وسـیع کلمـه، کـود سـبز بـه زیـر خـاک کـردن محصـولات زراعـی مختلـف جهـت بـالابـردن مـواد آلـی خـاک و حفـظ و افزایـش فعالیـت بیولوژیکـی خـاک اطـلاق می شـود...
مهمترین-کودهای-شیمیایی

مهمترین کودهای شیمیایی

ازت ازجملــه مــوادی اســت کــه در تمــام دوره هــای رشــد و نمــو گیاهــان مــورد نیــاز اســت.کودهای ازتــه تأثیــر عمــده ای در ســاقه زایــی، بــرگ زایــی، و جوانــه زنــی گیاهــان ...
خاکورزی-وانواع-آن

خاکورزی وانواع آن

بــه آن دســته فعالیت هــای مکانیکــی کــه بــرای به هم زدن خــاک در راســتای آماده ســازی بســتر بــرای كاشــت گیاهــان زراعــی و باغــی انجــام می گیــرد، خــاک ورزی می گوینــد...