تاثیرکرونا-بر-محیط-زیست

تاثیرکرونا بر محیط زیست

با وجود اینکه این ویروس آسیب هایی را متوجه محیط زیست کرده، اما مزایایی نیز ایجاد کرده که مورد توجه متخصصان محیط زیست قرار گرفته است.