موضوع-مبحث-تغذیه-گیاهی-بخش-اول

جایگاه ماده آلی در مدیریت تغذیه گیاه

مصاحبه با دکتر ذبیحی

موضوع-مبحث-تغذیه-گیاهی-بخش-دوم

بهبود بافت خاک در مدت زمان کوتاه

مصاحبه با دکتر ذبیحی

موضوع-مبحث-تغذیه-گیاهی-بخش-سوم

کاربرد صحیح مصرف کود گوگرد

مصاحبه با دکتر ذبیحی

موضوع-مبحث-تغذیه-گیاهی-بخش-چهارم

در چه خاک هایی کود گوگرد مصرف کنیم ؟

مصاحبه با دکتر ذبیحی

موضوع-مبحث-تغذیه-گیاهی-بخش-پنجم

روش صحیح مصرف کود های مختلف

مصاحبه با دکتر ذبیحی

موضوع-مبحث-تغذیه-گیاهی-بخش-اول-مهمان-دوم

بررسی خاک های استان خراسان رضوی

مصاحبه با مهندس ساربان

موضوع-مبحث-تغذیه-گیاهی-بخش-دوم-مهمان-دوم

نگاه اجمالی به شرایط و بافت خاک های استان خراسان رضوی

مصاحبه با مهندس ساربان

موضوع-مبحث-تغذیه-گیاهی-بخش-سوم-مهمان-دوم

برنامه های سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی برای بهبود حاصلخیزی خاک

مصاحبه با مهندس ساربان

موضوع-مبحث-تغذیه-گیاهی-بخش-چهارم-مهمان-دوم

سهم مدیریت تغذیه در تولید محصولات زراعی و باغی

مصاحبه با مهندس ساربان

موضوع-مبحث-تغذیه-گیاهی-بخش-پنجم-مهمان-دوم

نحوه تشخیص کود های تقلبی و ثبت شکایت علیه شرکت سازنده

مصاحبه با مهندس ساربان

موضوع-مبحث-تغذیه-گیاهی-بخش-ششم-مهمان-دوم

اهمیت و میزان تامین نهاده های شیمیایی بخش کشاورزی

مصاحبه با مهندس ساربان

موضوع-مبحث-تغذیه-گیاهی-بخش-هفتم-مهمان-دوم-سوالات-کشاورز

مدت زمان لازم برای کاهش اسیدیته خاک

مصاحبه با مهندس ساربان

موضوع-مبحث-تغذیه-گیاهی-بخش-هشتم-مهمان-دوم-سوالات-کشاورز

کود گاوی استاندارد

مصاحبه با مهندس ساربان

موضوع-مبحث-تغذیه-گیاهی-بخش-نهم-مهمان-دوم-سوالات-کشاورز

مناسب ترین زمان کوددهی در باغات گردو و بادام

مصاحبه با مهندس ساربان

موضوع-مبحث-تغذیه-گیاهی-1

موضوع مبحث تغذیه گیاهی

ویدیوی آموزشی موضوع مبحث تغذیه گیاهی

نمونه-برداری-صحیح-ازخاک-درمزارع-و-باغات-آقای-دکترمحمدقاسم-زاده-گنجه-ای

نمونه برداری صحیح ازخاک درمزارع و باغات _آقای دکترمحمدقاسم زاده گنجه ای

صحبت های آقای دکترمحمدقاسم زاده گنجه ای درخصوص نمونه برداری صحیح ازخاک درمزارع و باغات

مدیریت-مصرف-کودهای-ازته-آقای-دکترکشاورز

مدیریت مصرف کودهای ازته -آقای دکترکشاورز

صحبت های آقای دکترکشاورز درخصوص مدیریت مصرف کودهای ازته (کود اوره) درشرایطی که میزان دسترسی کشاورزن...