کنترل-غیر-شیمیایی-علف-های-هرز-مزارع-زعفران

کنترل غیر شیمیایی علف های هرز مزارع زعفران

مصاحبه با جناب آقای دکتر مجید عباس پور محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
نکات-مهم-در-مصرف-علفکش-ها

نکات مهم در مصرف علفکش ها

مصاحبه با جناب آقای دکتر مجید عباس پور محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
کنترل-شیمیایی-علف-های-هرز-مزارع-زعفران

کنترل شیمیایی علف های هرز مزارع زعفران

مصاحبه با جناب آقای دکتر مجید عباس پور محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
مبارزه-با-علف-های-هرز-در-زعفران

مبارزه با علف های هرز در زعفران

مصاحبه با جناب آقای دکتر مجید عباس پور محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
مزایای-کشاورزی-حفاظتی

مزایای کشاورزی حفاظتی

مصاحبه با جناب آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
نکات-مهم-در-خاک-ورزی-حفاظتی

نکات مهم در خاک ورزی حفاظتی

مصاحبه با جناب آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
ادوات-خاک-ورزی-حفاظتی

ادوات خاک ورزی حفاظتی

مصاحبه با جناب آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
انواع-کشاورزی-حفاظتی

انواع کشاورزی حفاظتی

مصاحبه با جناب آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
خاک-های-مناسب-دیم-کاری

خاک های مناسب دیم کاری

مصاحبه با جناب آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
عوامل-غیر-مستقیم-فیزیکی-خاک-مؤثر-در-رشد-گیاه

عوامل غیر مستقیم فیزیکی خاک مؤثر در رشد گیاه

مصاحبه با جناب آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
اهمیت-ماده-آلی-خاک-در-تولید-پایدار-مزارع-دیم

اهمیت ماده آلی خاک در تولید پایدار مزارع دیم

مصاحبه با جناب آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
سیستم-کشاورزی-حفاظتی-چیست

سیستم کشاورزی حفاظتی چیست؟

مصاحبه با جناب آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
کشاورزی-حفاظتی-و-راهکار-ها-در-کشت-دیم

کشاورزی حفاظتی و راهکار ها در مزارع دیم

مصاحبه با جناب آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
فرسایش-و-تخریب-خاک-در-مزارع-دیم

فرسایش و تخریب خاک در مزارع دیم

مصاحبه با جناب آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
اثر-تغییر-اقلیم-بر-دسترسی-به-آب-در-مزارع-دیم

اثر تغییر اقلیم بر دسترسی به آب در مزارع دیم

مصاحبه با جناب آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
اثر-تغییر-اقلیم-در-مزارع-دیم

اثر تغییر اقلیم در مزارع دیم

مصاحبه با جناب آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
کشاورزی-حفاظتی-در-مزارع-دیم

کشاورزی حفاظتی در مزارع دیم

مصاحبه با جناب آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
تاریخ-کاشت-و-کنترل-علف-های-هرز-در-کشت-دیم-غلات

تاریخ کاشت و کنترل علف های هرز در کشت دیم غلات

مصاحبه با جناب آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
پنجه-دهی-در-کشت-دیم-غلات

پنجه دهی در کشت دیم غلات

مصاحبه با جناب آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
اجزاء-عملکرد-در-کشت-دیم-غلات

اجزاء عملکرد در کشت دیم غلات

مصاحبه با جناب آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
نکات-مدیریتی-در-کشت-دیر-هنگام

نکات مدیریتی در کشت دیر هنگام دیم غلات

مصاحبه با جناب آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی