اهمیت-زعفران-در-کشور-و-خراسان-رضوی

اهمیت زعفران در کشور و خراسان رضوی

مصاحبه با مهندس محمود سجادی نژاد کارشناس حفظ نباتات جهاد کشاورزی خراسان رضوی
کودهای-کشاورزی-و-کنترل-علف-های-هرز-در-کشت-دیم

کودهای کشاورزی و کنترل علف های هرز در کشت دیم

مصاحبه با آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
تصحیح-گیاه-در-دیم-زا

تصحیح گیاه در دیم زا

مصاحبه با آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
اهمیت-جثه-ی-بوته-ها-در-کشت-دیم

اهمیت جثه ی بوته ها در کشت دیم

مصاحبه با آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
انتخاب-محصول-و-رقم-مناسب-در-کشت-دیم

انتخاب محصول و رقم مناسب در کشت دیم

مصاحبه با آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
جلوگیری-از-تنش-ها-در-کشت-دیم

جلوگیری از تنش ها در کشت دیم

مصاحبه با آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
تعیین-طول-دوره-ی-مرطوب-در-کشت-دیم

تعیین طول دوره ی مرطوب در کشت دیم

مصاحبه با آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
تغییر-اقلیم-در-دیم-کاری-نوین

تغییر اقلیم در دیم کاری نوین

مصاحبه با آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
مقایسه بین سیستم های کشت گندم

مقایسه بین سیستم های کشت گندم

مصاحبه با آقای دکتر حمیدرضا شریفی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
تاثیر کشت نوتیل در عملکرد در بهزراعی گندم

تاثیر کشت نوتیل در عملکرد در بهزراعی گندم

مصاحبه با آقای دکتر حمیدرضا شریفی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
شیوه های کشت در بهزراعی گندم

شیوه های کشت در بهزراعی گندم

مصاحبه با آقای دکتر حمیدرضا شریفی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
آماده سازی نا مناسب بستر بذر در بهزراعی گندم

آماده سازی نا مناسب بستر بذر در بهزراعی گندم

مصاحبه با آقای دکتر حمیدرضا شریفی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
نکات کشت تاخیری در بهزراعی گندم

نکات کشت تاخیری در بهزراعی گندم

مصاحبه با آقای دکتر حمیدرضا شریفی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
ویدئو اهمیت کار بهزراعی گندم

اهمیت کار بهزراعی گندم

مصاحبه با آقای دکتر حمیدرضا شریفی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
ویدئو فرصت جبران برای اتفاق های غیرمترقبه در بهزراعی گندم

فرصت جبران برای اتفاق های غیرمترقبه در بهزراعی گندم

مصاحبه با آقای دکتر حمیدرضا شریفی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
رعایت-اصول-بهزراعی-در-زراعت-دیم-گندم

رعایت اصول بهزراعی در زراعت دیم گندم

مصاحبه با آقای دکتر ابوالفضل فلاح هروی کارشناس زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
تراکم-کشت-و-ارقام-گندم-در-سالهای-کم-باران

تراکم کشت و ارقام گندم در سالهای کم باران

مصاحبه با آقای دکتر ابوالفضل فلاح هروی کارشناس زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
راهکارهای-اصول-بهزراعی-گندم-در-شرایط-خشکسالی

راهکارهای اصول بهزراعی گندم در شرایط خشکسالی

مصاحبه با آقای دکتر ابوالفضل فلاح هروی کارشناس زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
خاک-ورزی-و-آماده-سازی-بستر-بذر-گندم

خاک ورزی و آماده سازی بستر بذر گندم

مصاحبه با آقای دکتر ابوالفضل فلاح هروی کارشناس زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
عملکرد-رشد-گندم

عملکرد رشد گندم

مصاحبه با آقای دکتر حمیدرضا شریفی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
مهمترین-مشکلات-و-مراحل-کیفی-گندم

مهمترین مشکلات و مراحل کیفی گندم

مصاحبه با آقای دکتر حمیدرضا شریفی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان