دیم-کاری-نوین

دیم کاری نوین

مصاحبه با آقای دکتر ملک مسعود احمدی محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
تنظیمات-و-کالیبراسیون-بذرکار

تنظیمات و کالیبراسیون بذرکار

مصاحبه با آقای مهندس سید سعید سجادی رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی
اجزای-ماشین-بذرکار-و-کودکار

اجزای ماشین بذرکار و کودکار

مصاحبه با آقای مهندس سید سعید سجادی رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی
مزایای-کشت-مستقیم-و-استفاده-از-بذرکار-و-کودکار-به-طور-همزمان

مزایای کشت مستقیم و استفاده از بذرکار و کودکار به طور همزمان

مصاحبه با آقای مهندس سید سعید سجادی رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی
مزایا-استفاده-از-بذرکار-و-کودکار

مزایا استفاده از بذرکار و کودکار

مصاحبه با آقای مهندس سید سعید سجادی رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی
شرایط-مناسب-کشت-غلات-و-کلزا

شرایط مناسب کشت غلات و کلزا

مصاحبه با آقای مهندس سید سعید سجادی رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی
آماده-سازی-زمین-کشت-غلات-و-کلزا

آماده سازی زمین کشت غلات و کلزا

مصاحبه با آقای مهندس سید سعید سجادی رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی
استفاده-از-بذر-بوجاری-نشده-و-خودمصرف

استفاده از بذر بوجاری نشده و خودمصرف

مصاحبه با آقای مهندس سید سعید سجادی رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی
مصرف-زیاد-بذر-غلات-در-زمان-استفاده-از-بذرکار

مصرف زیاد بذر غلات در زمان استفاده از بذرکار

مصاحبه با آقای مهندس سید سعید سجادی رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی
مزایای-کشت-غلات-دیم-با-عمیق-کار

مزایای کشت غلات دیم با عمیق کار

مصاحبه با آقای مهندس سید سعید سجادی رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی
نقاط-قوت-در-کشت-مکانیزه-غلات-و-کلزا

نقاط قوت در کشت مکانیزه غلات و کلزا

مصاحبه با آقای مهندس سید سعید سجادی رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی
موانع-در-توسعه-کاربرد-بذرکار-غلات-در-استان

موانع در توسعه کاربرد بذرکار غلات در استان

مصاحبه با آقای مهندس سید سعید سجادی رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی
وضعیت-کشت-مکانیزه-غلات-و-کلزا-در-استان

وضعیت کشت مکانیزه غلات و کلزا در استان

مصاحبه با آقای مهندس سید سعید سجادی رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی
اهمیت-توسعه-کشت-مکانیزه-غلات-در-استان

اهمیت توسعه کشت مکانیزه غلات در استان

مصاحبه با آقای مهندس سید سعید سجادی رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی
تنظیمات-کمباین-قسمت-دهم-نحوه-اندازه-گیری-ریزش-بخش-دوم

تنظیمات کمباین (قسمت دهم - نحوه اندازه گیری ریزش) بخش دوم

مصاحبه با مهندس سید سعید سجادی
تنظیمات-کمباین-قسمت-دهم-نحوه-اندازه-گیری-ریزش-بخش-اول

تنظیمات کمباین (قسمت دهم - نحوه اندازه گیری ریزش) بخش اول

مصاحبه با مهندس سید سعید سجادی
تنظیمات-کمباین-قسمت-نهم-واحد-انتقال-و-علل-ریزش

تنظیمات کمباین (قسمت نهم - واحد انتقال و علل ریزش)

مصاحبه با مهندس سید سعید سجادی
تنظیمات-کمباین-قسمت-هشتم-واحد-جدا-کننده

تنظیمات کمباین (قسمت هشتم -واحد جدا کننده)

مصاحبه با مهندس سید سعید سجادی
تنظیمات-کمباین-قسمت-هفتم-کوبیدن

تنظیمات کمباین (قسمت هفتم-کوبیدن)

مصاحبه با مهندس سید سعید سجادی
تنظیمات-کمباین-قسمت-ششم-واحد-کوبنده

تنظیمات کمباین (قسمت ششم-واحد کوبنده)

مصاحبه با مهندس سید سعید سجادی
تنظیمات-کمباین-قسمت-پنجم-کانال-تغذیه

تنظیمات کمباین (قسمت پنجم -کانال تغذیه)

مصاحبه با مهندس سید سعید سجادی