تنظیمات-کمباین-قسمت-هفتم-کوبیدن

تنظیمات کمباین (قسمت هفتم-کوبیدن)

مصاحبه با مهندس سید سعید سجادی

تنظیمات-کمباین-قسمت-ششم-واحد-کوبنده

تنظیمات کمباین (قسمت ششم-واحد کوبنده)

مصاحبه با مهندس سید سعید سجادی

تنظیمات-کمباین-قسمت-پنجم-کانال-تغذیه

تنظیمات کمباین (قسمت پنجم -کانال تغذیه)

مصاحبه با مهندس سید سعید سجادی

تنظیمات-کمباین-قسمت-چهارم-تیغه-برش

تنظیمات کمباین (قسمت چهارم - تیغه برش)

مصاحبه با مهندس سید سعید سجادی

تنظیمات-کمباین-قسمت-سوم-واحد-درو

تنظیمات کمباین (قسمت سوم- واحد درو)

مصاحبه با مهندس سید سعید سجادی

تنظیمات-کمباین-قسمت-دوم-افت-و-تلفات

تنظیمات کمباین (قسمت دوم- افت و تلفات)

مصاحبه با مهندس سید سعید سجادی

تنظیمات-کمباین-قسمت-اول-معرفی-کمباین

تنظیمات کمباین (قسمت اول - معرفی کمباین)

مصاحبه با مهندس سید سعید سجادی

نظارت-بر-برداشت-غلات

نظارت بر برداشت غلات

مصاحبه با مهندس سید سعید سجادی

برنامه-توسعه-مکانیزاسیون-استان-خراسان-رضوی

برنامه توسعه مکانیزاسیون استان خراسان رضوی

مصاحبه با مهندس سید سعید سجادی

موضوع-نقش-سامانه-های-نوین-ابیاری-در-ارتقا-بهره-وری-اب-کشاورزی

موضوع نقش سامانه های نوین ابیاری در ارتقا بهره وری اب کشاورزی

ویدیوی آموزشی موضوع نقش سامانه های نوین آبیاری

موضوع-بهره-وری-آب-با-استفاده-از-سیستم-های-نوین-آبیـاری-بخش-چهارم

سامانه های نوین ابیاری از چه طریقی باعث افزایش بهره وری آب کشاورزی میشوند ؟

مصاحبه با دکتر حقایقی مقدم

موضوع-بهره-وری-آب-با-استفاده-از-سیستم-های-نوین-آبیـاری-بخش-پنجم

روشهای جایگزین مناسب برای افزایش بهره وری اب کشاورزی

مصاحبه با دکتر حقایقی مقدم

موضوع-بهره-وری-آب-با-استفاده-از-سیستم-های-نوین-آبیـاری-مهمان-دوم-بخش-اول

وضعیت منابع ابی استان خراسان رضوی

مصاحبه با مهندس جوادی

موضوع-بهره-وری-آب-با-استفاده-از-سیستم-های-نوین-آبیـاری-مهمان-دوم-بخش-دوم

روش های افزایش بهره وری اب کشاورزی

مصاحبه با مهندس جوادی

موضوع-بهره-وری-آب-با-استفاده-از-سیستم-های-نوین-آبیـاری-مهمان-دوم-بخش-سوم

اثر سامانه های نوین ابیاری در میزان بهره وری اب کشاورزی در استان خراسان رضوی

مصاحبه با مهندس جوادی

موضوع-بهره-وری-آب-با-استفاده-از-سیستم-های-نوین-آبیـاری-مهمان-دوم-بخش-چهارم

میزان سطح اجرا شده و پتانسیل اجرایی سامانه های نوین ابیاری در استان خراسان رضوی

مصاحبه با مهندس جوادی

موضوع-بهره-وری-آب-با-استفاده-از-سیستم-های-نوین-آبیـاری-مهمان-دوم-بخش-پنجم

اهمیت اجرای طرح سامانه های نوین ابیاری

مصاحبه با مهندس جوادی

موضوع-بهره-وری-آب-با-استفاده-از-سیستم-های-نوین-آبیـاری-بخش-اول

بهره وری آب چیست؟

مصاحبه با دکتر حقایقی مقدم

موضوع-بهره-وری-آب-با-استفاده-از-سیستم-های-نوین-آبیـاری-بخش-دوم

میزان بهره وری اب در استان خراسان رضوی

مصاحبه با دکتر حقایقی مقدم

موضوع-بهره-وری-آب-با-استفاده-از-سیستم-های-نوین-آبیـاری-بخش-سوم

مقایسه میزان بهره وری آب در روش های ابیاری نوین و ابیاری سنتی

مصاحبه با دکتر حقایقی مقدم