آموزشی-عملیات-پرورش-حلزون-در-باکس

آموزشی عملیات پرورش حلزون در باکس

مصاحبه با سرکار خانم مهندس برآبادی
توجیه-اقتصادی-پرورش-حلزون

توجیه اقتصادی پرورش حلزون

مصاحبه با سرکار خانم مهندس برآبادی
ترمیم-شکستگی-لاک-حلزون-و-مدیریت-بهداشتی-حلزون-ها

ترمیم شکستگی لاک حلزون و مدیریت بهداشتی حلزون ها

مصاحبه با سرکار خانم مهندس برآبادی
انوع-روش-های-پرورش-و-تغذیه-حلزون

انوع روش های پرورش و تغذیه حلزون

مصاحبه با سرکار خانم مهندس برآبادی
تولید-مثل-و-ضریب-تکثیر-حلزون

تولید مثل و ضریب تکثیر حلزون

مصاحبه با سرکار خانم مهندس برآبادی
مصارف-درمانی-و-تجهیزات-نگهداری-و-پرورش-حلزون

مصارف درمانی و تجهیزات نگهداری و پرورش حلزون

مصاحبه با سرکار خانم مهندس برآبادی
انواع حلزون و اناتومی بدن حلزون

انواع حلزون و اناتومی بدن حلزون

مصاحبه با سرکار خانم مهندس برآبادی
اصول-اولیه-تکثیر-و-پرورش-حلزون

اصول اولیه تکثیر و پرورش حلزون

مصاحبه با سرکار خانم مهندس برآبادی
اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-سوم-مهمان-سوم

راهکارهای عملی برای اشتغال زایی بانوان

مصاحبه با خانم دکتر علایی
اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-دوم-مهمان-سوم

دیدگاه کارافرین نمونه در اشتغال زنان روستایی

مصاحبه با خانم دکتر علایی
اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-اول-مهمان-سوم

معرفی کارافرین نمونه

مصاحبه با خانم دکتر علایی
اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-ششم-مهمان-دوم

رعایت نکات بهداشتی تغذیه در زمان شیوع کرونا

مصاحبه با خانم دکتر اباصلتی
اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-پنجم-مهمان-دوم

مدیریت خرید مواد غذایی در خانواده

مصاحبه با خانم دکتر اباصلتی
اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-چهارم-مهمان-دوم

توصیه هایی برای مصرف نوشیدنی های سالم

مصاحبه با خانم دکتر اباصلتی
اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-سوم-مهمان-دوم

تایین وضعیت تغذیه افراد در جامعه

مصاحبه با خانم دکتر اباصلتی
اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-دوم-مهمان-دوم

اصول تغذیه سالم

مصاحبه با خانم دکتر اباصلتی
اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-اول-مهمان-دوم

تاثیر توانمندی زنان در سلامت جامعه

مصاحبه با خانم دکتر اباصلتی
اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-هفتم-مهمان-اول

هدف پروژه ترویج تولید و مصرف میوه های سالم و گواهی شده

مصاحبه با خانم مهندس یوسفلی
اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-ششم-مهمان-اول

پروژه توسعه نوغانداری زنان روستایی

مصاحبه با خانم مهندس یوسفلی
اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-پنجم-مهمان-اول

اهداف صندوق اعتبارات خورد زنان روستایی

مصاحبه با خانم مهندس یوسفلی
اشتغال-و-ارتقای-توانمندی-زنان-روستایی-بخش-چهارم-مهمان-اول

تشکیل و راه اندازی صندوق اعتبارات خورده زنان روستایی

مصاحبه با خانم مهندس یوسفلی