کنترل غیر شیمیایی علف های هرز مزارع زعفران

مصاحبه با جناب آقای دکتر مجید عباس پور محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

1- پیشگیری
• کنترل علف های هرز قبل از احداث )کاشت( زعفران با توجه به فلور علف های هرز در کشت های قبلی تناوب
)به ویژه در مورد علف های هرز چند ساله و سمج. به ویژه در زمین هایی که قبلا در آنها باغ احداث شده بود
یا در ردیف بین درختان اقدام به کاشت زعفران شده است. )توق، اویارسلام، خارشتر، پیچک، هفت بند(.
استفاده از سولاریزاسیون و یا آبیاری و شخم زمین به منظور کاهش تراکم ها علف های هرز )در صورت
وجود امکان آبیاری زمین( ، استفاده از علفکشهای مناسب )سیستمیک و عمومی( در زمان پایان رشد رویشی
و آغاز رشد زایشی علف های هرز چند ساله )که ذخایر اندام های زی رزمینی مصر فشده( به منظور کنترل آنها
پیش از کاشت زعفران
• رعایت بهداشت مزرعه )شستشوی ماشین آلات، ادوات به منظور جلوگیری از پراکنش بذور یا اندام های
رویشی علف های هرز در هنگام جایجایی ادوات شخم از مناطق آلوده به علف هرز خاص به مناطق غی رآلوده
به ویژه در مورد علف های هرز چند ساله و لکه ای همچون اویا رسلام، خارلته، تلخه)

2: مکانیکی
کنترل مکانیکی: )استفاده از ادوات و ماشین آلات(
دو نوبت مزرعه زعفران مورد خاکورزی قرار میگیرد که یک نوبت پس از آبیاری اول در پاییز و
قبل از برداشت گل است و در اصطلاح مزرعه رنده میشود.
نوبت دوم در نیمهی دوم اسفند تا اوایل فروردین است که وجین علفهای هرز با دست یا بسته به
منطقه و روش کشت با دستگاه انجام می شود.
در مواردی نوبت سوم هنگامی است که برگهای زعفران خزان کرده و کشاورزان برداشت برگهای
خزان کرده را جهت تامین علوفه دام انجام میدهند در این زمان همزمان با برداشت برگهای خزان
کرده علفهای هرز نیز قطع میشوند.

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط محمد امین ابراهیمی
محمد امین ابراهیمی

ویدیوهای مشابه:

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید