مبارزه با علف های هرز در زعفران

مصاحبه با جناب آقای دکتر مجید عباس پور محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

علفهای هرز زعفران
علفهای هرز بر سر نور، آب، مواد غذایی و فضای مناسب برای رشد و نمو رقابت میکنند و باعث کاهش
شدید کمیت و کیفیت محصول تولیدی میشوند. علف های هرز و بقایای علف های هرز ) مانند خارشتر(
سال های قبل در برداشت زعفران مشکل ایجاد می کنند
بعضی از علف های هرز مواد آلیلوپاتیک از خود ترشح می کنند.
به دلیل رشد کند و قابلیت رقابت کم، علفهای هرز یکی از اصلی ترین عوامل کاهش دهنده عملکرد زعفران
هستند و باعث کاهش قابل توجه عملکرد این محصول )بین 15 تا 80 درصد( میشوند .

• زعفران گیاهی کوتاه و ظریف است و قدرت رقابت بالایی با عل فهای هرز ندارد.
• نبود ساقه هوایی سایه انداز در زعفران باعث شده که قدرت رقابت زیادی در مقابل
علف های هرز نداشته باشد.

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط محمد امین ابراهیمی
محمد امین ابراهیمی

ویدیوهای مشابه:

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید