بذر-ذرت-فوق-شیرین-الیکا

بذر ذرت فوق شیرین الیکا

میزان بذر ذرت فوق شیرین در هر یک کیلو از بسته ها 7000عدد می باشد.
بذر-ذرت-شیرین-نیکا

بذر ذرت شیرین نیکا

پوشش دار شده با ترکیبات ریز مغذی و محرک رشد
بذر-ذرت-آمیلا

بذر ذرت آمیلا

تحمل نسبی به بیماری زنگ معمولی ذرت
بذر-ذرت-رویالتی

بذر ذرت رویالتی

مناسب جهت تازه خوری می باشد.
بذر-ذرت-704-مغان

بذر ذرت 704 مغان

مقاوم به سیاهک و فوزاریوم