سم-دیازیوش-کاوش

سم دیازیوش کاوش

 برای پرندگان اثر دوركنندگی دارد.