بذر-کار-3-متری-غلات

بذر کار 3 متری غلات

مجهز به گیربکس متغیر مستقل جهت تنظیم دقیق و آسان میزان کاشت بذر تامین نیروی محرک موزع ها توسط چ...

دستگاه-نشاء-کار3ردیفه-آدنیس3

دستگاه نشاء کار3ردیفه آدنیس3

نحوه عملکرد آن به شکلی است که اوپراتور به دو صورت رو به کاشت یا پشت به کاشت مستقر می شود .

دستگاه-نشاء-کار-یک-ردیفه-با-مالچر

دستگاه نشاء کار یک ردیفه با مالچر

نشاکار با قابلیت اضافه جهت کاشت نشاء بروی پلاستیک و مالچ، این سبک از نشاکار به جهت ماهیت مکانیزم آن...

دستگاه-نشاء-کار2ردیفه-بامالچر

دستگاه نشاء کار2ردیفه بامالچر

نشاکار با قابلیت اضافه جهت کاشت نشاء بروی پلاستیک و مالچ، این سبک از نشاکار به جهت ماهیت مکانیزم آن...

دستگاه-نشاء-کار4ردیفه

دستگاه نشاء کار4ردیفه

در کاشت های متراکم مانند گوجه فرنگی که فاصله ی ردیف ها از هم کمتر از 50 سانتیمتر است اجرای عملیات نش...

دستگاه-نشاء-کار6-ردیفه

دستگاه نشاء کار6 ردیفه

در کاشت های متراکم مانند گوجه فرنگی که فاصله ی ردیف ها از هم کمتر از 50 سانتیمتر است اجرای عملیات نش...

دستگاه-نشاکار-یک-ردیفه-آدنیس-1

دستگاه نشاکار یک ردیفه آدنیس 1

نشاکار آدنیس به شکلی طراحی شده است تا بتواند بیشترین طیف از الگوهای مختلف نشاکاری را پوشش دهد، نحوه...

دستگاه-نشاکار-دو-ردیفه-آترانس2

دستگاه نشاکار دو ردیفه- آترانس2

در کاشت های متراکم مانند گوجه فرنگی که فاصله ی ردیف ها از هم کمتر از 50 سانتیمتر است اجرای عملیات نش...