فاروئر-5-شاخه

فاروئر 5 شاخه

شاسی از قوطی صنعتی سنگین اروپایی بیلچه از نوع الیاژی مواد ضد سایش پیچها و مهره ها استاندارد ت...