گیاهشناسی-کاشت-داشت-و-برداشت-مریم-گلی

گیاهشناسی، کاشت، داشت و برداشت مریم گلی

مریم گلی یا سیج با نام علمی (Salvia officinalis) گیاهی چندساله است که منشأ آن نواحی مدیترانه است. ریشه ­ی مریم گلی کم و بیش ضخیم است و به طور ....
باکتری-های-محرک-رشد-زعفران

باکتری های محرک رشد زعفران

ﺧﺎكﻫﺎ ﺳﺮﺷﺎر از رﯾﺰﺟﺎﻧﺪارن ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﺎﮐﺘﺮيﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ درﺻﻮرت وﺟﻮد، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ و وﯾﺘـﺎﻣﯿﻦﻫـﺎ و ﻣـﻮاد ﻣﺤـﺮك رﺷـﺪ دﯾﮕﺮ، ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﮔﯿﺎه ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده-از-ﻣﻮاد-ﻣﺤﺮك-رﺷﺪ-در-زراﻋﺖ-زﻋﻔﺮان

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك رﺷﺪ در زراﻋﺖ زﻋﻔﺮان

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗـﻨﺶ ﻫـﺎي زﻧـﺪه و ﻏﯿـﺮ زﻧـﺪه،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك رﺷﺪ ﮔﯿﺎهﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ...
محلول-پاشی-زعفران

محلول پاشی زعفران

ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎزﻫـﺎي ﺟـﻮاﻧﯽ ﮐـﻪ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎنﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل روي ﭘﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺎدر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ..
مصرف-کود-پتاسیم-در-زعفران

مصرف کود پتاسیم در زعفران

ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف در ﮔﯿﺎﻫـﺎن زراﻋـﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ زﻋﻔـﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ...
مصرف-کود-فسفر-در-زعفران

مصرف کود فسفر در زعفران

از ﮐﻮدﻫﺎي ﻣﺮﮐﺐ ﺣﺎوي ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻪﻓﺴﻔﺮ آنﻫﺎ ﺑﺎ آب آﺑﯿﺎري ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ  ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺳـﺮك اﺳـﺘﻔﺎدهﮐﺮد...
زمان-مصرف-کود-نیتروژن-در-زراعت-زعفران

زمان مصرف کود نیتروژن در زراعت زعفران

ﻧﯿﺘﺮوژن ﻋﻨﺼﺮي اﺳﺎﺳﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﮐﻤﺒﻮد آن رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ...
مصرف-کود-آلی-در-زعفران

مصرف کود آلی در زعفران

ﻣﺎده آﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺟـﺰاي ﺧـﺎك ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ اﮔﺮﭼـﻪ ﻣﻘـﺪار آنﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﺟﺰاي ﺧﺎك ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ...
چه-گیاهانی-میزبان-بلایت-باکتریایی-هستند

چه گیاهانی میزبان بلایت باکتریایی هستند؟

در ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي Gossypium ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧـﻪ زراﻋـﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﯿﻤـﺎري ﺣﺴـﺎسﻫﺴﺘﻨﺪ...
کاشت-داشت-و-برداشت-زعفران

کاشت،داشت و برداشت زعفران

زعفران از جمله گیاهانی است که ازدیاد آن از طریق پیاز یا کروم صورت می‌گیرد......
زنجرک-سبز-پنبه

زنجرک سبز پنبه

زنجرک سبز پنبه یکی از آفات مهم مکنده در مزارع پنبه استان گلستان در سالهای اخیر محسوب می شود.
وش-چین-پنبه

وش چین پنبه

 وشﭼﻴﻦﻫﺎ ﻓﻘﻂ اﻟﻴﺎف را از ﻏﻮزه ﺟﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و داراي ﻳـﻚ ﻳـﺎ ﭼﻨـﺪ اﺳـﺘﻮاﻧﻪ ﻋﻤﻮدي دوار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ روي آﻧﻬﺎ ﺳﻮزنﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑـﻪﻧـﺎم اﻧﮕﺸـﺘﻲ ﺑـﻪﺻـﻮرت زﻳﮕﺰاگ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ...
غوزه-چین-پنبه

غوزه چین پنبه چیست و چگونه کار می کند؟

ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﻏﻮزه ﭼﻴﻦ ﻏﻮزهﭼﻴﻦﻫﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻋﺒﻮر، ﺗﻤﺎم ﻏﻮزهﻫﺎي ﺑـﺎز ﺷـﺪه و ﻧﺸﺪه را از ﺳﺎﻗﻪﻫﺎي ﺑﻮﺗﻪ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﻲﭼﻴﻨﻨﺪ...
برداشت-مکانیزه-پنبه

آشنایی برداشت مکانیزه پنبه

ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻨﺒﻪ ﺑـﺎ ﻓﺼـﻞ ﻛﺎﺷﺖ ﻏﻼت و ﻧﻴـﺰ ﺑﺮداﺷـﺖ ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻧﻈﻴـﺮ زﻋﻔـﺮان و ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨـﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ....
سم-پاشی-و-محلول-پاشی-پنبه

سم پاشی و محلول پاشی پنبه

ﺳﻤﭙﺎشﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﻓﻨﻲ ﻛﺸﺎورز....
وجین-پنبه

وجین پنبه

ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ روﻳﺸﻲ ﭘﻨﺒﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ وﺟﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﺰارع ﭘﻨﺒﻪﻛﺎري ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي وﺟﻴﻦ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺮﮔﻲ ﭘﻨﺒﻪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﻦ 20 ﺗﺎ 25 روز ﭘﺲ از ﺳﺒﺰﺷﺪن ﮔﻴﺎه اﺳﺖ.
کاشت-مستقیم-پنبه-بر-روی-بقایای-محصول-قبلی

کاشت مستقیم پنبه بر روی بقایای محصول قبلی

ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻓﻮاﻳﺪ ﻛﺸﺖ ﺑﺪون ﺷﺨﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺖ، ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺧﺎكورزي، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﻛﺎﺷﺖ اﺳﺖ
نکات-کشت-پنبه

نکات کشت پنبه

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﻛﺎﺷﺖ، ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در ﺟﻮاﻧﻪزدن و ﺳﺒﺰﺷﺪن داﻧﻪﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺷﺪه ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ. در ﻛﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ ازدو ﻧﻮع ﺑﺬر ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺮﻛﺪار و ﻛﺮكﮔﻴﺮي ﺷﺪه (Delinte) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
تنظیم-بذر-کار-پنبه

تنظیم بذر کار پنبه

ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻳﺰش ﺑﺬر ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ، ﻳﻚ واﺣﺪ ﺑﺬرﻛﺎر را از زﻣﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و در اﻧﺘﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ (زﻳﺮ ﺷﻴﺎر ﺑﺎزﻛﻦ) ﻇﺮﻓﻲ را ﺑﺮاي ﺟﻤﻊآوري ﺑﺬرﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ.
آماده-سازی-زمین-کشت-پنبه

آماده سازی زمین کشت پنبه

در صورتی که کود پوسیده دامی در اختیار باشد،می توان آن را در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺨﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 20 ﺗﺎ 30 ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ ﺧﺎك اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد.
مقدمه-ای-بر-پنبه

مقدمه ای بر پنبه

در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ، ﭘﻨﺒﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻢ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ در اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ و ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر دارد، ﺑﻪ ﻃﻼي ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻬﺮت ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ.