مصرف کود پتاسیم در زعفران

ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف در ﮔﯿﺎﻫـﺎن زراﻋـﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ زﻋﻔـﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ...

ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف در ﮔﯿﺎﻫـﺎن زراﻋـﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ زﻋﻔـﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺗﻌـﺪاد زﯾـﺎدي از آﻧـﺰﯾﻢﻫـﺎ در داﺧـﻞ ﮔﯿـﺎه و ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ﺑﺮ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن روزﻧﻪ ﻫﺎ، از اﻫﻤﯿـﺖ ﺧﺎﺻـﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ. اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎي ﺧﺎك ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﺣﺎوي ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﺎك ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺎز و ﯾﺎ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻮدﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. زﯾﺮا ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺎه ﺷـﺪه و ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻋﻔﺮان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ دارد.

بیشتر بخوانیم: مصرف کود فسفر در زعفران

ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﺗﻨﺶﻫـﺎيﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺑﻪ ﮔﯿﺎه ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.  ذﺑﯿﺤﯽ(1388) اﻋﻼم ﻧﻤـﻮد ﻣﺼـﺮف 25 ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم درﻫﮑﺘﺎر ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ از اوﻟﯿﻦ آﺑﯿﺎري ﻧﯿـﺎز  زﻋﻔـﺮان ﺑـﻪ ﭘﺘﺎﺳـﯿﻢ را ﺑـﺮ ﻃﺮف ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻋﻔﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﯾﻦﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻠﺮﯾﺪ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﮐﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي زراﻋﺖ زﻋﻔﺮان ﻧﯿﺴـﺖ،زﯾﺮا زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﮐﻠﺮ ﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺧﺎك ﺑـﯿﺶ از 250 ﻣﯿﻠـﯽ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﺑﺎﺷـﺪﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ در ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺮداري از ﺧﺎك و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﯿـﺎز ﯾـﺎ ﻋـﺪم ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﯿﻤﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻤﺘﺮ از 250 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان 25 ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر K2O(ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪاﮐﺜﺮ 50 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ)اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻮد ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳـﻢ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ ﻣﺼـﺮفﻣـﺎده آﻟـﯽ و ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ آﺑﯿـﺎري زﻋﻔـﺮان ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ از ﺳﻮﻟﻮ ﭘﺘﺎس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻮد ﭘﺘﺎس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد اﻣﮑـﺎن ﻣﺼـﺮف ﺳـﺮك آن وﺟـﻮد دارد. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ  ﺳﻮﻟﻮ ﭘﺘﺎس را در دو ﻧﻮﺑﺖ ، اﺑﺘﺪا در زﻣﺎن آﺑﯿـﺎري زاج آب و ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻣﺎه  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 

اشتراک گذاری این پست:
ارسال شده توسط سیما جاویدی
سیما جاویدی

آموزش های مشابه:

شما اولین نفری باشید که برای این پست ثبت نظر می کنید

برای ثبت نظر ابتدا ثبت نام کنید