مرکز مشاوره

مرکز مشاوره کسب و کارهای کشاورزی

شبکه کسب و کارهای کشاورزی

درخواست مشاوره

راهنما

حوضه تخصصی مشاوره :

بهزراعی

سوابق تحصیلی :

 • 1- لیسانس، مهندسی ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تبریز، سال اتمام 1374

  2- فوق لیسانس، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه تبریز، سال اتمام 1377

  3- دکتری، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه تبریز، سال اتمام 1389
سوابق اجرایی :

 • 1- مسئول امور پژوهشی و فناوری مرکز تحقیقات و آمورش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، از 1393 تا کنون

  2- دبیر علمی اولین همایش ملی فناوریهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی، بهمن ماه 1393، مشهد

  3- دبير شوراي انتشارات مرکز از ابتداي سال 1394 تا کنون
سوابق کاری گذشته :

 • 1- کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، از سال 1378 تا 1379

  2- عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آمورش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی ، از سال 1379 تا کنون
سوابق علمی پژوهشی :

 • اصول ایمنی در ماشینهای کشاورزی، کارشناسی، دانشگاه علمی کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی، نیمسال تحصیلی اول سال 1388
  ماشینهای تسطیح اراضی، کارشناسی، دانشگاه علمی کاربردی جهاد کشاورزی خراسان رضوی، نیمسال تحصیلی اول سال 1389 تا 1390
  مکانیزاسیون کشاورزی، کارشناسی، دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کاشمر، نیمسال تحصیلی اول سال 1390 تا 1392
  ماشینهای خاک ورزی، کارشناسی، دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کاشمر، نیمسال دوم سال 1390 تا 1392
  ماشینهای برداشت، کارشناسی، دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کاشمر، نیمسال دوم سال 1390 تا 1392
  مکانیزاسیون کشاورزی 1، کارشناسی، دانشگاه پیام نور مشهد، نیمسال تحصیلی اول سال 1390 تا کنون
  مکانیزاسیون کشاورزی 2، کارشناسی، دانشگاه پیام نور مشهد، نیمسال تحصیلی دوم سال 1390 تا کنون
  تکنولوژی موتور، دانشگاه پیام نور مشهد، نیمسال تحصیلی دوم سال 1391 تا کنون
  ماشینهای کشاورزی، کارشناسی، دانشگاه پیام نور مشهد، نیمسال تحصیلی اول سال 1390 تا کنون


ارسال نظر

شما میتوانید جهت تکمیل و یا نقد و نظرات مربوط به مطلب ارسالی از طریق فرم زیر اقدام کنید.

برای ارسال نظر باید وارد سایت شوید
حامیان ما