میدون بار کشاورزی

میدون بار

شبکه کسب و کارهای کشاورزی

ثبت محصول

راهنما

فروش ویژه

فروش گندم آبی

فروش گندم آبی

قیمت پایه :

2,500

تومان

درحال انجام

تاریخ شروع :

۱۳۹۹-۰۴-۱۱

تاریخ پایان :

۱۳۹۹-۰۴-۳۱

خراسان رضوی - سرخس

بذر ذرت مای ترکیه

بذر ذرت مای ترکیه

قیمت پایه :

77,000

تومان

درحال انجام

تاریخ شروع :

۱۳۹۹-۰۴-۱۱

تاریخ پایان :

۱۳۹۹-۰۴-۳۱

کرمانشاه - کرمانشاه

عناب خراسان جنوبی

عناب خراسان جنوبی

قیمت پایه :

20,000

تومان

درحال انجام

تاریخ شروع :

۱۳۹۹-۰۳-۲۷

تاریخ پایان :

۱۳۹۹-۰۴-۳۱

خراسان جنوبی - بیرجند

۶تن ارزن خشک

۶تن ارزن خشک

قیمت پایه :

4,000

تومان

درحال انجام

تاریخ شروع :

۱۳۹۹-۰۳-۲۰

تاریخ پایان :

۱۳۹۹-۰۴-۳۱

کرمان - رودبار

ریشه زعفران استثنایی فوری

ریشه زعفران استثنایی فوری

قیمت پایه :

1,220,000

تومان

درحال انجام

تاریخ شروع :

۱۳۹۹-۰۳-۲۰

تاریخ پایان :

۱۳۹۹-۰۴-۳۱
حامیان ما